การประมาณค่าเฉลี่ยด้วยตัวประมาณแบบอัตราส่วน เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ

Citation
ภทรวรรณ แสงนวกิจ (2010). การประมาณค่าเฉลี่ยด้วยตัวประมาณแบบอัตราส่วน เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/534.
View online Resources