กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "เกษตรอินทรีย์"

Citation
รุจิรา จิตต์ตั้งตรง (2014). กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "เกษตรอินทรีย์". Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3512.
View online Resources
Collections