ประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยขององค์กรกลาง : กรณีวิจัยปฏิบัติการ : ศึกษาเฉพาะโครงการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยชาวชนบทไทยเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

Citation
สุภาพร เกียรติบัณฑิต (1994). ประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยขององค์กรกลาง : กรณีวิจัยปฏิบัติการ : ศึกษาเฉพาะโครงการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยชาวชนบทไทยเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครศรีธรรมราช. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1769.
View online Resources
Collections