การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการธาราบำบัดเพื่อสุขภาพของเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Citation
อรจิรา สวัสดีมงคล (2024). การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการธาราบำบัดเพื่อสุขภาพของเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6673.
View online Resources