ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

dc.contributor.advisorบรรเจิด สิงคะเนติth
dc.contributor.authorปราโมทย์ สุวรรณแก้วth
dc.date.accessioned2022-02-08T12:00:01Z
dc.date.available2022-02-08T12:00:01Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ของปัญหาทาง กฎหมายในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของหน่วยงานรัฐ โดยศึกษาถึง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักกรรมสิทธิ์และกระบวนการเวนคืนเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ เหมาะสมในการนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้บังคับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยวิธีการศึกษา กฎหมายเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายเวนคืนมีความ ยุ่งยากและซับซ้อนมีปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยจะทำการศึกษาเฉพาะปัญหาทางกฎหมายในกรณี ที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงต้องกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือ จากการเวนคืนอันราคาลดลงนั้นด้วย ทั้งนี้วิธีการวิจัยจะเป็นการศึกษาวิจัยแบบเอกสารจากการ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ใช้บังคับขณะกำลังการศึกษาและ รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่บัญญัติเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดค่าทดแทน และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 รวมถึงคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยตอบข้อหารือของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดค่าทดแทน วิทยานิพนธ์และตำราอื่นๆ จากการศึกษาวิจัย ผู้เขียนเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จากการเวนคืนอย่าง เป็นธรรมนั้น ต้องกำหนดค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนอย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนค่าทดแทนที่ดินที่ถูก เวนคืน ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน และความเสียหายอื่นๆที่ได้รับเนื่องจากการถูกเวนคืน โดยเฉพาะค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนราคาลดลง ผู้มีหน้าที่กำหนดค่าทดแทนต้อง กำหนดค่าทดแทนให้กับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนราคาลดลงนั้นด้วย หรือถูกเวนคืนแล้วที่ดิน ส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายจากการถูกเวนคืน หรือเมื่อถูกเวนคืนแล้วที่ดินส่วนที่เหลือเสีย ประโยชน์จากการเวนคืน หรือเมื่อถูกเวนคืนแล้วที่ดินส่วนเหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัด ซึ่งความเป็น ธรรมนั้นจะต้องพิจารณาถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประโยชน์ของรัฐ และเพื่อให้ประชาชนผู้ถูกเวนคืนได้รับค่าทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์นั้นรัฐจะต้อง ใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้จากภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่า การใช้บังคับกฎหมายหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการกำหนดค่า ทดแทนอย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมกับผู้ถูก เวนคืนที่เสียประโยชน์จากการเวนคืนและสังคม การกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจาก การเวนคืนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับขณะทำการศึกษาไม่สามารถชดเชยความเสียหาย ให้กับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในกรณีที่ผู้ถูกเวนคืนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือ จากการเวนคืนได้ เห็นควรเสนอหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ราคาลดลง และเสนอแก้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้อำนาจหน่วยงานของรัฐ จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ผู้ถูกเวนคืนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม วัตถุประสงค์เดิมโดยสิ้นเชิง และให้รัฐสามารถนำที่ดินที่จัดซื้อหรือเวนคืนไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดทำ สาธารณูปโภคอย่างอื่นได้th
dc.format.extent161 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.25
dc.identifier.otherb194156th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5470th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนth
dc.subject.otherการเวนคืนที่ดินth
dc.subject.otherกฎหมายที่ดิน -- ไทยth
dc.subject.otherการเวนคืนที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยth
dc.subject.otherการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ -- ไทยth
dc.titleปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530th
dc.title.alternativeTitle legal problems of the price Decreasing for the remaining land of the Immovable Property Expropriation Act B.E. 253th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b194156.pdf
Size:
5.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections