การประเมินผลโครงการการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมมาใช้ในการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

Citation
ณัฐวดี แมนเมธี, 2524- (2007). การประเมินผลโครงการการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมมาใช้ในการรณรงค์โรคไข้เลือดออก. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2021.
View online Resources
Collections