การประมาณค่าที่เก็บไม่ได้ในการสำรวจด้วยตัวอย่าง

Citation
ภาคย์ สิทธิผกาผล (2012). การประมาณค่าที่เก็บไม่ได้ในการสำรวจด้วยตัวอย่าง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/467.
View online Resources
Collections