การปรับตัวของอุตสาหกรรมไก่เนื้อเพื่อการส่งออกของไทยต่อกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป "สินค้าเกษตรที่มาจากพื้นที่ไม่บุกรุกป่า หรือ EU deforestaton free product (EUDR)"

Citation
ภาสกร สาตร์พันธ์ (2023). การปรับตัวของอุตสาหกรรมไก่เนื้อเพื่อการส่งออกของไทยต่อกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป "สินค้าเกษตรที่มาจากพื้นที่ไม่บุกรุกป่า หรือ EU deforestaton free product (EUDR)". Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6775.
View online Resources