ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในโครงการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ : กรณีศึกษาโรคปากและเท้าเปื่อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Citation
วีระ ศิริผล (1995). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในโครงการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ : กรณีศึกษาโรคปากและเท้าเปื่อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1936.
View online Resources
Collections