ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีศึกษาประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และเกาะพงัน อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Citation
อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ (1994). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน : กรณีศึกษาประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และเกาะพงัน อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1938.
View online Resources
Collections