นวัตกรรมสังคม : กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

Citation
อลงกรณ์ คูตระกูล (2010). นวัตกรรมสังคม : กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/953.
View online Resources