การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดปัตตานีภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

Citation
แวคอดีเย๊าะ มะรอแม (2017). การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดปัตตานีภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5831.
View online Resources
Collections