ผลกระทบของรูปแบบการบริหารที่มีต่อความต้องการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย

Citation
เฟื่องฟ้า เป็นศิริ (2004). ผลกระทบของรูปแบบการบริหารที่มีต่อความต้องการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/427.
View online Resources
Collections