การฝึกอบรมการจัดการงานบุคคลสำหรับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้างานในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีของศูนย์อบรมแรงงาน

Citation
พิชัยรัตน์ สุขทรรศนีย์ (1968). การฝึกอบรมการจัดการงานบุคคลสำหรับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้างานในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีของศูนย์อบรมแรงงาน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1064.
View online Resources
Collections