ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษาของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2525-2001

Citation
ไพศาล บรรจุสุวรรณ์, 2521- (2003). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษาของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2525-2001. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1155.
View online Resources
Collections