วิเคราะห์ตัวแบบธุรกิจและเศรษฐกิจ BCG มุ่งสู่การทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ สวนภูตาด เกษตรธรรมชาติ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Citation
สุภาวดี กันพุ่ม (2023). วิเคราะห์ตัวแบบธุรกิจและเศรษฐกิจ BCG มุ่งสู่การทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ สวนภูตาด เกษตรธรรมชาติ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6766.
View online Resources