การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

Citation
กิตติ คันธา (1994). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1826.
View online Resources