แผนพัฒนาระดับจังหวัด : การศึกษาวิเคราะห์เชิงรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและปัญหาต่าง ๆ

Citation
ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ (1974). แผนพัฒนาระดับจังหวัด : การศึกษาวิเคราะห์เชิงรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและปัญหาต่าง ๆ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1167.
View online Resources