มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการประกอบกิจการ :  ศึกษากรณี การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

Citation
ฐิตาพร อุทก (2023). มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการประกอบกิจการ :  ศึกษากรณี การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6636.
View online Resources