ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของประชาชนชุมชนหนองกันเกรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Citation
กรรณิการ์ พร้อมเพรียง (2023). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของประชาชนชุมชนหนองกันเกรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6856.
View online Resources