การคงอยู่ของกลุ่มอาชีพนอกการเกษตร : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

Citation
ปรียา เกิดโชคชัย (1994). การคงอยู่ของกลุ่มอาชีพนอกการเกษตร : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1803.
View online Resources
Collections