การตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) ในจังหวัดอุดรธานี : ศึกษากรณีพรรคความหวังใหม่

Citation
ศิริวรรณ ประเศรษฐานนท์ (1994). การตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) ในจังหวัดอุดรธานี : ศึกษากรณีพรรคความหวังใหม่. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1746.
View online Resources
Collections