บทบาทของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครยะลา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Citation
นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย (2006). บทบาทของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครยะลา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2059.
View online Resources
Collections