ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ : กรณีศึกษาบริษัทเมดไลน์โปรดักส์ จำกัด

Citation
ธีรพร ศรประสิทธิ์ (2001). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ : กรณีศึกษาบริษัทเมดไลน์โปรดักส์ จำกัด. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/683.
View online Resources
Collections