คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลระบบการรับขนส่งสินค้าทางแม่น้ำระหว่างประเทศของไทย 

  ณกรณ์ สายอุราช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การขนส่งสินค้าผ่านทางแม่น้ำระหว่างประเทศเป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นวิธีการที่ได้รับความนินมเป็นเวลามาช้านานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่การขนส่งทางแม่น้ำนั้นก็ขนส่งทางแม่น้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทางทะเล ทางลำคลองและเป็นการขนส่งที่สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้เป็นอันมากซึ่งเป็นวิธีการขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ซึ่งในอดีตการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำ ก็จะเป็นการขนส่งสินค้าหรือการขนส่งคนโดยสารโดยการใช้เรือที่มีขนาดเล็กๆ เพียงเท่านั้น แต่ต่อมานับจนถึงปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการการเดินเรือเพื่อการข...
 • Thumbnail

  การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยยุติธรรมชุมชน 

  ทนัทรยา ธีรัชธชาโชติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่อง การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพากษาโดยยุติธรรมชุมชนในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะของกลางในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ขอบเขตของข้อพิพาทที่ไกล่เกลี่ยโดยยุติธรรมชุมชน รูปแบบและวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของยุคติธรรมชุมชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
 • Thumbnail

  มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในมุมมุงทางกฎหมายมหาชน 

  บัณฑิต บุญกระเตื้อง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีความมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์และตอบปัญหาทางกฎหมายมหาชนที่เกิดจากการบังคับใช้ มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นสิทธิของบุคคลในการที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลในขณะที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต และแพทย์ได้วินิจฉัยตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วว่าไม่มีหนทางที่จะรักษาให้หายจากอาการ หรือโรคที่เป็นอยู่ได้โดยปฏิเสธที่จะรับกระบวนการรักษาจากเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เขาถือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของขา และอาจทำให้ต้องอยู่ในสภาพไร้ศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาต่อญาติพี่น้อง...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตั้งใจทำศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ปารดา ยังสบาย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามกับความตั้งใจทำศัลยกรรมเสริมความงาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจทำศัลยกรรมหรือผู้หญิงที่เคยพบเห็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมผ่านสื่...
 • Thumbnail

  ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 

  ประกาศิต รักษาแก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 2) การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 3) การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 4) ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการข้อมูล ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูล และลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูล และการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย
 • View more