คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  จากรถยนต์แท็กซี่ไร้คนขับ สู่อากาศยานเท็กซี่ไร้คนขับ(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-03-07)

  โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ Vahana เริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว วัตถุประสงค์ก็คือ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับที่สามารถบินพาเอาผู้โดยสาร(หนึ่งคน) หรือแม้แต่พัสดุสิ่งของต่างๆ จาดจุดต้นทางที่กำหนดไปถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆ เหมือนการเรียกรถยนต์แท็กซี่โดยสารหรือบริการเมสเซนเจอร์ส่งพัสดุในปัจจุบัน
 • Thumbnail

  อินโดนีเซีย เป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินอิสลามแห่งอาเซียน 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-03-05)

  อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกกว่า 200 ล้านคน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในลำดับต้นๆ ของภูมิภาคที่ร้อยละ 5 ต่อปี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดตราสารหนี้ภาครัฐยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินอิสลามของอินโดนีเซียยังต้องได้รับการพัฒนาอีกเยอะ โดยมีประเด็นสำคัญอย่างน้อย 5 ประเด็นที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
 • Thumbnail

  กระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอุทยานบูโด-สุไหงปาตี ประกาศเขตทับที่ดินทำกินราษฏร กรณีศึกษา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

  สมภพ พร้อมพอชื่นบุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจบริบทของปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดิน วิถีชีวิต ของชาวมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต กระบวนการทำงานในรูปของเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในที่ดินอันเนื่องจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีทับที่ดินของ ราษฎร รวมถึงวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา การวิจัยนี้เป็นการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทำการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ สังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การ อธิบายเหตุผลเชิงตร...
 • Thumbnail

  Corporate governance and the linkage 

  Jannipa Ruangviset (National Institute of Development Administration, 2014)

  This paper provides and event study evidence on whether the announcement of the corporate governance (CG) scoring affects firms' market value in the Thai capital market. To find out the results, this paper conducts an event study and employs the 3 methodology ...
 • Thumbnail

  Managerial ability and dividend policy : Evidence from U.S. market 

  Veeranuch Leelalai (National Institute of Development Administration, 2015)

  Dividends have long been acknowledged as profit-distributing mechanisms in classical corporate policy and are important in key investment and financial decision-making. Dividends have continued to be famously debated by scholars for almost a century. On various perspectives, many scholars have debated back and forth on their relevancy to firm performance and value.
 • View more