คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่น วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบรรณสาร การพัฒนาในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนา โดยบุคลากรสถาบันฯ

NIDA Wisdom Repository (NIDA WR) started its development in 2009, which is the project for designing and developing a digital data repository system using the Open Source Software (OSS) based on international standards. NIDA WR is also a source collecting, storing, preserving, and disseminating knowledge and wisdom in the form of digital media which are the work of the Institute’s personnel, including faculty members, researchers, academics, personnel and students, including alumni of the Institute. Currently, NIDA WR has been conducting the collections of theses and dissertations as permitted by the owner under License Agreement on Thesis Preparation and Dissemination in Electronic Formats, National Institute of Development Administration, or by any other evidences that express showing permission granted to NIDA WR. NIDA WR aims at being a channel for disseminating academic works of National Institute of Development Administration to be recognized domestically and internationally and aims at applying the acquired knowledge for the good of country’s further development, all of which are in accordance with the mission of Library and Information Center in terms of providing storage, preservation, information resources retrieval service and dissemination of knowledge developed by the Institute’s personnel.

คู่มือการสืบค้นคลังปัญญา (NIDA WR Manual)

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  ปัญหาของผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง: ศึกษากรณี 2 ชุมชน ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

  กรจงรักษ์ ชาตรูปฏิวิน; สากล จริยวิทยานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการดำรงชีพ/การใช้ชีวิตประจำวันของ ผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2) ศึกษาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน คลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 3) ค้นหาข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน คลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
 • Thumbnail

  การประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา 

  ริญญาภัทร์ ภูวโรจน์พิบูล; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินประสิทธิผลและเสนอแนวทางในการ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ประกอบด้วยประชาชนและ ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เจ้าของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และองค์การพัฒนา...
 • Thumbnail

  The upper bounds of the ruin probability for an insurance discrete-time risk model with proportional reinsurance and investment 

  Apichart Luesamai; Samruam Chongcharoen (National Institute of Development Administration, 2018)

  In this study, the two upper bounds of the ruin probability for discrete time risk model derived by adding two controlled factors to the classical discrete time risk model: proportional reinsurance and investment are proposed. These upper bounds are derived using an inductive method and rely on a recursive form of the finite time and/or an integral equation of ultimate (infinite time) of ruin probability which is also derived in this study. Both of the upper bounds are formulated by the assumption that the retention level of reinsurance a...
 • Thumbnail

  Analysis of agenda setting, public policy formulation, implementation and development: a case study of Thailand's village and urban community fund 

  Jitsupa Kitipadung; Surasit Vajirakachorn (National Institute of Development Administration, 2017)

  The objectives of this study were to study the agenda setting process, policy formulation, implementation, development of the Village and Urban Community fund. The research method was qualitative, combining the document research and indepth interview with the key informants related to the policy formulation and implementation, in order to study the policy agenda setting process, implementation, and the factors contributing to success, problems, and obstruction in policy formulation, as well as the model of policy development. The result in...
 • Thumbnail

  ช่วงโควิด-19 ทะเลได้พักฟื้น สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

  อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา; กาญจนา ย่าแสน (กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ; สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2021)

  บทนำ -- ห้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว -- การท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 -- ขีดความสามารถในการรับรอง (Carrying Capacity) -- มาตรการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง -- สรุปและข้อเสนอแนะ.
 • View more