คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่น วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบรรณสาร การพัฒนาในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนา โดยบุคลากรสถาบันฯ

NIDA Wisdom Repository (NIDA WR) started its development in 2009, which is the project for designing and developing a digital data repository system using the Open Source Software (OSS) based on international standards. NIDA WR is also a source collecting, storing, preserving, and disseminating knowledge and wisdom in the form of digital media which are the work of the Institute’s personnel, including faculty members, researchers, academics, personnel and students, including alumni of the Institute. Currently, NIDA WR has been conducting the collections of theses and dissertations as permitted by the owner under License Agreement on Thesis Preparation and Dissemination in Electronic Formats, National Institute of Development Administration, or by any other evidences that express showing permission granted to NIDA WR. NIDA WR aims at being a channel for disseminating academic works of National Institute of Development Administration to be recognized domestically and internationally and aims at applying the acquired knowledge for the good of country’s further development, all of which are in accordance with the mission of Library and Information Center in terms of providing storage, preservation, information resources retrieval service and dissemination of knowledge developed by the Institute’s personnel.

คู่มือการสืบค้นคลังปัญญา (NIDA WR Manual)

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ 

  ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ” (Legal Measures for the Protection of Rights and Assistance of Ex-Offenders) มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ค้นคว้า แนวคิดด้านสิทธิและการคุ้มครองสิทธิ การลงโทษ การสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดและทฤษฎีทางสวัสดิการสังคม เพื่อศึกษาพัฒนาการของมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ พ้นโทษในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นปัญหา อุปสรรคของ กฎหมายสาหรับการสงเคราะห์ผู้พ้นโทษของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และสุดท้าย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มค...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมงบประมาณแผ่นดินประเภทงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 

  กฤติญดา เกิดลาภผล; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การบริหารงบประมาณรายจ่ายภาครัฐมีความส าคัญต่อประเทศชาติและ “งบประมาณ รายจ่าย” เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยการกาหนดเงินแผ่นดินที่ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะผู้แทนของ ประชาชนอนุญาตให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ โดยจำแนกรายจ่ายตามโครงสร้าง แผนงานด้านต่าง ๆ และมีกระบวนการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมาย ในส่วนของการใช้เงิน งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมีความสาคัญในการบริหารเศรษฐกิจการ คลังในภาวะวิกฤตที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์ของประเทศโดยเร่งด่วน เป็นการแบ่งอานาจจากฝ่ายนิติบัญญัติมาให้ฝ่ายบริ...
 • Thumbnail

  แนวทางการปฏิรูปกฎหมายทางการประกอบธุรกิจด้านการค้าบริการของคนต่างด้าว 

  อัจฉราพร สีหวัฒนะ; นเรศร์ เกษะประกร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีธุรกิจการค้าบริการตาม หลักเกณฑ์สากลและกฎหมายของต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า จีนและวิเคราะห์ เปรียบเทียบเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจ บริการให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาและวิเคราะห์จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายต่างประเทศ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ 1. นักวิชาการด้านกฎหมายธุรกิจ 2. ที่ปรึกษา กฎหมายและทนายความที่เกี่ยวข้อง...
 • Thumbnail

  การศึกษาการกำกับดูแลการเแพร่เสียงแพร่ภาพในระบบ OTT ของประเทศไทย 

  กุลเดช สุทธิวรชัย; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการแพร่เสียงแพร่ภาพ ในระบบ OTT เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการกํากับดูแลระบบ OTT ในประเทศไทย โดย เปรียบเทียบกับการกํากับดูแลการแพร่เสียงแพร่ภาพของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสิงคโปร์ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะที่ได้จาก การเปรียบเทียบในแนวทางการกํากับดูแลการแพร่เสียงแพร่ภาพในระบบ OTT ให้มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า การกํากับดูแลการแพร่เสียงแพร่ภาพในระบบ OTT ในประเทศไทย มีข้อบกพร่องอยู่ 3 ประการ คือ ประการแรก ไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลการให้...
 • Thumbnail

  กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย 

  ชัยภัทร ปิติสุตระกูล; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการทํางานในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนและการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดของละครเวทีในประเทศไทยอนาคต โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้ที่ทําหน้าที่ ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วน ดังกล่าว จากนั้นจึงนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาประกอบร่างและแยกเป็นประเด็นต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน จากนั้นจึงมาประก...
 • View more