คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่นวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบริการการศึกษาและบรรณสารในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรสถาบัน

คู่มือการสืบค้นคลังปัญญา

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  Predicting COVID-19 Related Preventive Behaviors Using Three Psycho-Social Models in Undergraduate Student 

  Anonglak Punpromthada; อนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา; Duchduen Bhanthumnavin; ดุจเดือน พันธุมนาวิน; National Institute of Development Administration. Graduate School of Social Development and Management Strategy; Duchduen Bhanthumnavin; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (National Institute of Development Administration, 3/6/2022)

  The aim of this correlational comparative study was to investigate three important psychological theories as knowledge – attitude - practice theory (KAP), theory of planned behavior (TPB), and psycho-moral strength theory (PMS), and to determine the predicting power of these three psycho-social models on the health preventive behavior concerning Covid-19 (HPB)  in family, university, and public area. The samples were 672 undergraduate students from junior and senior levels, which consisted of 133 males (19.80%), 539 females (80.20%), with an av...
 • Thumbnail

  ELDERLY POLICY DEVELOPMENT: AN ANALYSIS OF THE PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY 

  Suthida Changprachak; สุธิดา แจ้งประจักษ์; Phichai Ratnatilaka na Bhuket; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; National Institute of Development Administration. Graduate School of Social Development and Management Strategy; Phichai Ratnatilaka na Bhuket; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (National Institute of Development Administration, 3/6/2022)

  The research aimed to study the development of Thai elderly people policy before B.E. 2524 to 2561 in the policy paradigm, policy image, policy venue, and the contexts affecting the policy equilibrium. This study is qualitative research, collecting information from documents and in-depth interviews. Data analysis was conducted by interpretation method, with the theory of punctuated equilibrium as a conceptual framework. The research revealed that the development of the elderly people policy in Thailand was divided in three periods. 1) Starting...
 • Thumbnail

  PSYCHO-SOCIAL CORRELATES OF EXPLORING AND EXPLOITING KNOWLEDGE FOR MORAL DEVELOPMENT IN SECONDARY SCHOOL TEACHERS 

  THAKSABUTR KRAIPRASIT; ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์; Duangduen Bhanthumnavin; ดวงเดือน พันธุมนาวิน; National Institute of Development Administration. Graduate School of Social Development and Management Strategy; Duangduen Bhanthumnavin; ดวงเดือน พันธุมนาวิน (National Institute of Development Administration, 3/6/2022)

  This research was a correlational-comparative study. Its objectives were 1) to determine the predictors and the prediction percentage of psychological state group in total and subgroups, 2) to determine the predictors and prediction percentage of teacher’s exploring and exploiting knowledge for moral development in total and subgroups, and 3) to examine the direct influences of psychological trait latent variable and situational factor latent variable on teacher’s exploring and exploiting knowledge for moral development latent variable, and the...
 • Thumbnail

  RESEARCH ON THE INFLUENCE OF SERVICE EMPLOYEE EMOTIONAL INTELLIGENCE ON CUSTOMER LOYALTY IN THE CONTEXT OF SERVICE RECOVERY 

  Yapeng Lin; Yapeng Lin; Zhongwu Li; Zhongwu Li; National Institute of Development Administration. International College,; Zhongwu Li; Zhongwu Li (National Institute of Development Administration, 3/6/2022)

  Developing the service industry remains the focus of China's economic work for a long time to come. At present, the nation is also taking a series of measures to vigorously promote the reform and development of the service industry. At the micro level, although the service enterprise regards "customer is God" for the purpose of the enterprise, the service failure is inevitable in the actual service operation. After the service failure, effective service remedy is the inevitable way for the enterprise to win back customers, and then recover and ...
 • Thumbnail

  INFLUENCING FACTORS OF TACIT KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR OF TEACHERS IN COLLEGES AND UNIVERSITIES BASED ON THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND KNOWLEDGE TRANSFER 

  Ling Xu; Ling Xu; Zhongwu Li; Zhongwu Li; National Institute of Development Administration. International College,; Zhongwu Li; Zhongwu Li (National Institute of Development Administration, 3/6/2022)

  Nowadays, China has entered the era of knowledge economy. As the most important resource element for the survival and development of organizations, knowledge is the key source for individuals and organizations to acquire their core competitiveness. As the gathering place of a large number of advanced knowledge and knowledge-based talents, as well as the cradle of knowledge creation and innovation, colleges and universities are the bases of knowledge exchange, knowledge dissemination, knowledge sharing, knowledge application and personnel traini...
 • View more