คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่น วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบรรณสาร การพัฒนาในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนา โดยบุคลากรสถาบันฯ

NIDA Wisdom Repository (NIDA WR) started its development in 2009, which is the project for designing and developing a digital data repository system using the Open Source Software (OSS) based on international standards. NIDA WR is also a source collecting, storing, preserving, and disseminating knowledge and wisdom in the form of digital media which are the work of the Institute’s personnel, including faculty members, researchers, academics, personnel and students, including alumni of the Institute. Currently, NIDA WR has been conducting the collections of theses and dissertations as permitted by the owner under License Agreement on Thesis Preparation and Dissemination in Electronic Formats, National Institute of Development Administration, or by any other evidences that express showing permission granted to NIDA WR. NIDA WR aims at being a channel for disseminating academic works of National Institute of Development Administration to be recognized domestically and internationally and aims at applying the acquired knowledge for the good of country’s further development, all of which are in accordance with the mission of Library and Information Center in terms of providing storage, preservation, information resources retrieval service and dissemination of knowledge developed by the Institute’s personnel.

คู่มือการสืบค้นคลังปัญญา (NIDA WR Manual)

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  Social media as a tool for family communication in the digital age: communication functions, relationship bonding and building of mutual understanding 

  Korakot Sanjit; Warat Karuchit (National Institute of Development Administration, 2017)

  This research aims to study the role of social media as a tool for family communication in the digital age. A mixed methodology, i.e., quantitative and qualitative, was employed. The results are as follows:
 • Thumbnail

  การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง 

  สุริยา ปัญญจิตร; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการและแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและ การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง เหตุผล รายละเอียด และขั้นตอนในการกำหนดคำบังคับตาม คำพิพากษาของศาลปกครองไทย ทั้งที่ปรากฏเป็นโครงสร้างของคำบังคับในส่วนรูปแบบและเนื้อหา รวมตลอดถึงปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้หลักกฎหมาย หลักการ ทฤษฎี และ แนวความคิดในการกำหนดคำบังคับในคดีปกครองที่ยังไม่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ แนวความคิดในการกำหนดคำบังคับในคดีปกครองในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด...
 • Thumbnail

  กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย 

  จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด การศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพื้นที่ชุ่มน้ำ ศึกษา และวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพื้นที่ชุ่มน้ำ ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ ชุ่มน้ำของรัฐ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำใน ประเทศไทย จ...
 • Thumbnail

  Relationship between financial and real sectors: implications for stable economic development [evidence from Thailand] 

  Khalil, Muhammad Azhar; Santi Chaisrisawatsuk (National Institute of Development Administration, 2018)

  Economic real sector is essential for growth and development as its activities persuade progress of economic output. The sector generates better outcomes if it is accompanied with a healthier financial system; thus, advancement of financial sector is a means for the growth of real sector. This study reexamine the relationship between financial and real sectors of Thailand with the volatility analysis of GDP caused by development of financial market. The GARCH Model, Johansen-Juselius (1990) cointegration test, and vector error correction m...
 • Thumbnail

  พหุนิยมทางกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย 

  เชิดชาย จันทรัตน์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาวิจัยการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารงานยุติธรรมอิสลามที่เหมาะสมในประเทศไทย เนื่องจากแม้ได้มีการ ให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่กฎหมายยังขาดความชัดเจนทั้งในด้าน เนื้อหาและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ การศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับการสัมภาษณ์เชิง ลึก โดยได้นำแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายมาเป็นกรอบมองระบบโครงสร้างการบริหารงานยุติธรรม อิสลามในประเทศที่มีพลเมืองส่วนน้อยนับถือศาสนาอิสลาม เพื่อนำมาเปรียบเทียบปรับใช้กับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าการใช้กฎหมายอิสลามในลักษ...
 • View more