คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  "นิด้า" ปั้นโครงการ "YES for YOU" ปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2017-08-30)

  นิด้าได้จัดทำหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future (YES) หรือ YES for YOU ขึ้น เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในตนเอง เห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเอง รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิต บริหารจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการรับมือกับสภาพแวดล้อมหรือเผชิญสิ่งเร้าของปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
 • Thumbnail

  Big Data อาจไม่ถูกต้องเสมอไป : กรณีศึกษาจาก Nokia (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-08-30)

  ในการประชุมว่าด้วยการบันเทิงและการออกแบบทางเทคโนโลยีชื่อดังของโลกหรือ TED ได้เชิญ Dr.Tricia Wang จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก ในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นนักวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาทางด้านเทคโนโลยี สิ่งที่น่าสนใจที่เขาได้กล่าวถึงในงานคือ เรื่องการทำนายจากข้อมูลที่เขาเคยทำวิจัยในปี ค.ศ.2009 ให้กับโนเกีย บริษัทโทรคมนาคมจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งโนเกียนั้นถือว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกก็ว่าได้
 • Thumbnail

  กลุ่มคน GEN Y : ติดหนี้สินง่าย-เร็ว 

  ไชยา ยิ้มวิไล (บริษัท สยามรัฐ, 2017-08-28)

  ประเด็นปัญหาของปัญหาสังคมยุคใหม่นั้น ต้องยอมรับว่า "เด็กรุ่นใหม่"นั้น"ไม่ค่อยมีความรู้-ความเข้าใจ"ถึง"คุณค่าของเงินทอง-ทรัพย์สิน" ตลอดจน "ประวัติศาสตร์-ขนมธรรมเนียมประเพณี" จนเลยไปถึง"คุณธรรม-จริยธรรม-ศีลธรรม" และต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งว่า "เด็กไทยยุคใหม่ฟุ้งเฟ้อ" มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่มีการวางแผนทางการเงินและสามารถเข้าถึงช่องทางการเงินได้ง่าย และสิ่งที่ตามมาคือ "รายได้ไม่พอรายจ่าย" จนทำให้สถานการณ์กลุ่มหนี้ในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติในอนาคต
 • Thumbnail

  การชี้เป้าคนยากจนในประเทศไทย 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-08-28)

  รัฐบาลไทยได้ดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 อีกครั้งหลังจากได้มีการทำมาก่อนหน้านี้ในปี 2559 เพื่อรวบรวมและเฟ้นหาข้อมูลเพื่อให้ภาครัฐได้มีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ดี (ด้วยความเห็นของผู้เขียน) มีโอกาสสูงมากที่ตัวเลขผู้ลงทะเบียนคนจนเหล่านี้จะไม่ได้มีผู้ที่ยากจนจริงอยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยสาเหตุหลายๆ ประการ
 • Thumbnail

  ไขรหัสลงทะเบียนคนจน 

  เกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-08-26)

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2560 "หัวข้อทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง" โดยมีการเสนองานวิชาการ หัวช้อ"ไขรหัสการคลังอัจฉริยะ" ซึ่งเป็นการทำระบบเจาะลึกฐานข้อมูลในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนถูกฝาถูกตัว ใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า
 • View more