คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่นวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบริการการศึกษาและบรรณสารในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรสถาบัน

คู่มือการสืบค้นคลังปัญญา

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  The interplay and impact of strategic and knowledge management on organizational performance: an integrative view of organizational competency in the Thai auto and automotive parts industries 

  Malai Chomphuka; Anchana NaRanong (National Institute of Development Administration, 2018)

  Organizational strategy, knowledge, capability and competency are some of the key factors contributing to the survival, growth and sustainability of business enterprises that operate in an era of complex and highly dynamic environments. This study explores essential organizational capability factors in auto and automotive parts enterprises amidst such environments, and discusses the relevance they have, either on or being imposed upon, by each other.
 • Thumbnail

  Causal relationship model of motivation and masculine culture influencing teachers' job engagement and performance competency in Bangkok educational service areas 

  Lalida Kasemnet; Nisada Wedchayanon (National Institute of Development Administration, 2018)

  The aim of this research was to develop the causal relationship model of motivation and masculine culture influencing teachers’ job engagement and performance competency in Bangkok Educational Service Areas.
 • Thumbnail

  The impact of hrm structure and the competency of public service delivery on citizen satisfaction a case study of Thai city municipalities 

  Pakkhawadee Vorarojsirikul; Chindalak Vadhanasindhu (National Institute of Development Administration, 2018)

  Public service delivery (PSD) is an issue with which the government of Thailand should be concerned as a first priority because it is important for improving the country’s sustainable development. The principal of democracy is citizencentered, where the quality of citizens’ lives is a significant goal for government to support the quality of life. The public organization that is closest to the citizen is the local government, and city municipalities are the strongest local government for PSD compared with others. Thus, this is the reason w...
 • Thumbnail

  Education decentralization policy in Thailand: macro goals and micro realities 

  Sukree Nakyam; Juree Vichit-Vadakan (National Institute of Development Administration, 2017)

  It has been nearly three decades since Thai basic education was affected by major changes adopted in the name of educational decentralization. A central aspect of implementing educational decentralization is shifting authority to schools. However, to date there is no literature that rigorously investigates the extent and degree of changes to reveal if decision making authority has shifted to schools. Moreover, the effects of the changes experienced by school settings have not been studied. In addressing these gaps, this study intends to: ...
 • Thumbnail

  Guidelines of a model for the development culturally-relevant Thai community products: case study of five provinces 

  Kuntika Sanguanpan; Achakorn Wongpreedee (National Institute of Development Administration, 2017)

  This research had the objective to study the development of culturally-relevant community products, how they contribute to increasing community income, and how they add value to the overall economy of Thailand. The author attempted to identify factors behind the success in development of culturally-relevant community products as a basis for proposing guidelines for a model of developing culturally- relevant community products. This study focused on a number of community enterprises which produce quality products from local material resour...
 • View more