คลังปัญญาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บสงวนรักษาและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานเท่านั้นผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทําและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผู้ใช้งานคลังปัญญาสามารถเข้าถึงสืบค้นเรียกดูเพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าเท่านั้นและต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มารวมถึงไม่ทําสําเนาต่อไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและนําความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  Indicator development for business continuity management of Thai convention venues under crisis 

  Nathsinee Chinthanapoompaisal; Phatthareeya Lukphet (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  The study was aimed to develop indicators for business continuity management of Thai convention venues under crisis. The objectives were: 1) to explore the literature about the indicators for business continuity management of Thai convention venues under crisis; 2) to analyze the indicators for business continuity management of Thai convention venues under crisis; and, 3) to confirm the proposed indicators for business continuity management of Thai convention venues under crisis.
 • Thumbnail

  การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

  อาหาหมัด มะดีเย๊า; วิชชุดา สร้างเอี่ยม (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขต เทศบาลเมืองปัตตานี 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และ 3) หารูปแบบการส่งเสริมในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนจากตำบลละ 2 ชุมชน โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับ ฉลากจาก 3 ตำบล ซึ่งได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 และเลือก สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ชุมชนละ 2 คน
 • Thumbnail

  การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดปัตตานีภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน 

  แวคอดีเย๊าะ มะรอแม; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดปัตตานีภายใต้ กรอบความร่วมมืออาเซียน ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 5 แห่ง ได้แก่ มัสยิดกรือเซะ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หาด ตะโละกาโปร์ และเมืองโบราณยะรัง ใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวร่วมกับการสัมภาษณ์แบบรายกรณี โดยการ ผสมผสานในรูปแบบบูรณาการ
 • Thumbnail

  การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ: ศึกษาบทบาทของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

  ผกาวดี เมืองมูล; รติพร ถึงฝั่ง (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาบทบาทของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวและปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำเร็จและความล้มเหลว ในการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติวิธีการศึกษาเป็นแบบ ผสมผสาน การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 13 ราย ประกอบด้วย ตัวแทนบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เสริมด้วย การศึกษาเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าว 400 ราย การศึกษา ชิ้นนี้เป็นการศึกษาภายใต้ขอบเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ผลการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับรายการโทรทัศน์ 

  บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ในการวางกลยุทธ์การสื่อสาร การตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์ วัดผลเพื่อหาสถิติและสร้างตัวชี้วัดว่ากลยุทธ์ดังกล่าว ทําให้รายการประสบความสําเร็จหรือไม่ มุ่งให้ เกิดความตื่นตัวให้ เจ้าของรายการหรือ สถานีโทรทัศน์เห็นถึงความสําคัญในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์อย่าง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อมูลต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย
 • View more