คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่น วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบรรณสาร การพัฒนาในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนา โดยบุคลากรสถาบันฯ

NIDA Wisdom Repository (NIDA WR) started its development in 2009, which is the project for designing and developing a digital data repository system using the Open Source Software (OSS) based on international standards. NIDA WR is also a source collecting, storing, preserving, and disseminating knowledge and wisdom in the form of digital media which are the work of the Institute’s personnel, including faculty members, researchers, academics, personnel and students, including alumni of the Institute. Currently, NIDA WR has been conducting the collections of theses and dissertations as permitted by the owner under License Agreement on Thesis Preparation and Dissemination in Electronic Formats, National Institute of Development Administration, or by any other evidences that express showing permission granted to NIDA WR. NIDA WR aims at being a channel for disseminating academic works of National Institute of Development Administration to be recognized domestically and internationally and aims at applying the acquired knowledge for the good of country’s further development, all of which are in accordance with the mission of Library and Information Center in terms of providing storage, preservation, information resources retrieval service and dissemination of knowledge developed by the Institute’s personnel.

คู่มือการสืบค้นคลังปัญญา (NIDA WR Manual)

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  ปัญหาการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  สิริกร สายสิน; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงความหมาย ขอบเขตและข้อจำกัดบางประการ ของการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 2. ศึกษา เปรียบเทียบการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญตาม กฎหมายต่างประเทศ 3. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุคคลหรือคณะ บุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 • Thumbnail

  Analyzing social media content to gain competitive intelligence 

  Jitrlada Rojratanavijit; Preecha Vichitthamaros (National Institute of Development Administration, 2017)

  The emergence of social media in Thailand has given millions of users a platform to express and share their opinions about products and services, among other subjects, and so Twitter is considered to be a rich source of information for companies to understand their customers by extracting and analyzing sentiment from Tweets. The main goal was to investigate the possible uses of Twitter information for businesses in Thailand to take advantage of and to solve any associated limitations caused by the semantics of the Thai language. Hence, social m...
 • Thumbnail

  Guidelines for developing employee engagement to enhance innovative organization in Thai hotel business 

  Watcharapong Khunpluem; Chokechai Suveatwatanakul (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study was to create a pattern of website development that affects the trust in the decision for medical tourists in Thailand because nowadays the competition of medical tourism is increasingly higher in several countries, such as Singapore, Malaysia and India, where tourism is mainly promoted by website that is used as a source of information for the decision of visiting to medical tourism. Particularly, the interface factors on a website are important and affect the decision. Although currently there are many studies on developing a websi...
 • Thumbnail

  A model of website development in creating trustworthiness for medical tourism decision making in Thailand 

  Paramet Damchoo; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study was to create a pattern of website development that affects the trust in the decision for medical tourists in Thailand because nowadays the competition of medical tourism is increasingly higher in several countries, such as Singapore, Malaysia and India, where tourism is mainly promoted by website that is used as a source of information for the decision of visiting to medical tourism. Particularly, the interface factors on a website are important and affect the decision. Although currently there are many studies on developing a websi...
 • Thumbnail

  มาตรการในทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ปิยภัทร์ จิตรากุล; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2. ศึกษาถึงข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่ และหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 3. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสากลระหว่าง ประเทศและมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่ และหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อันได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ 4. ศึกษา ปัญหาอันเกิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่และการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ที...
 • View more