คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เมษิยา ญาณจินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์ค่าที (t - test) การวิเคราะห...
 • Thumbnail

  เปิดให้บริการ Amazon Go ครั้งแรก 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-01-31)

  แนวคิดของการเกิดขึ้นของร้าค้าแนวใหม่อย่าง Amazon Go ร้านค้าที่ไม่มีพนักงานที่ทำให้สามารถชอปปิงสินค้าได้โดยไม่ต้องรอคิวแคชเชียร์
 • Thumbnail

  'นิด้า'สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี หัวข้อเรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2018-01-29)

  ในปี 2561 การจัดประชุมวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 52ปี นิด้าเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติภายใตัวหัวข้อ "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561
 • Thumbnail

  ความเหงา...ภัยเงียบต่อเศรษฐกิจ 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-01-29)

  ความเหงานับเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ จากงานวิจัยพบว่า ความเหงาส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 3.1 เท่า และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า นอกจากความเหงาจะส่งผลต่อสุขภาพการและใจต่อผู้ที่เหงาแล้ว ความเหงายังทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก โดยมีการประมาณการว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความเหงาก่อให้เกิดต้นทุนจำนวน 6,000 ปอนด์/คน
 • Thumbnail

  ลั่นไม่เลีย'ท็อปบู๊ต'ผอ.นิด้าโพลประกาศลาออก ปมถูกอธิการฯ เบรกนาฬิกาฉาวบิ๊กป้อม'ไก่อู'ยันรบ.ไม่เกี่ยว'อานนท์'ไขก๊อก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-01-29)

  ผอ.นิด้าโพลประกาศลาออก เหตุโพลถามประชาชนเรื่องนาฬิกา"บิ๊กป้อม"ถูกแบน นายอานนท์ ศักดิวรวิชญ์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล กล่าวว่า แม้ตัวเองจะสนับสนุนรัฐประหารและรัฐบาล แต่ถ้าเรื่องไม่ถูกต้องชอบธรรมก็ยอมไม่ได้ และถ้าทำโพลสะท้อนความเห็นไม่ได้ก็ยุบนิด้าโพลไปเลย
 • View more