คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  กลวิธีการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  สรัสนันท์ คำดีบุญ; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  Christianity and english language teaching: a case study of christian missionary teachers in Thailand 

  Kampeeporn Santipochana; Lee, Yu-Hsiu (National Institute of Development Administration, 2016)

  The purpose of this study is to investigate influences and correlations between the Christian faith and English language teaching in Thailand. Central research questions explore the religious beliefs leading Evangelical Christian teachers to integrate their Christian faith and how the participants make such integrations into their classroom management strategies. Fifteen missionary teachers in a Christian language school in Bangkok were selected for this investigation. Data were obtained by semi-structure interviews. Results have revealed...
 • Thumbnail

  Interactional Patterns of Thai politicians' answers during broadcast tv interviews 

  Kornkamol Waiyaraphutra; Jirapa Abhakorn (National Institute of Development Administration, 2016)

  Though a number of studies reveal different discursive techniques used by politicians during live interviews, few has been conducted in Thai political contexts. This study examines patterns of answering developed by the Thai politicians to respond to different types of questions in broadcast news interviews during an electoral campaign for Bangkok governor in 2013. With an application of conversation analysis (CA), this study also reveals the relationship between the interviewer (IR) and the interviewees’ (IEs) discursive and cooperative ...
 • Thumbnail

  The impact of contract farming on income: a case study of northern Laos 

  Chindalath Phommanilath; Thasanee Satimanon (National Institute of Development Administration, 2016)

  The purposes of this study are: (1) to explore the relevant factors that affect a household’ decision making with regard to entering into contract farming; and (2) to analyze the impact of contract farming on income per adult equivalent. The sample consisted of 1,198 observations in the northern provinces of Laos People’s Democratic Republic, namely Bokeo, Luangnamtha, and Phongsaly, during 2009 to 2013, based on secondary data obtained from the Northern Rural Infrastructure Development Sector Project (NRI). Key factors that influence hou...
 • Thumbnail

  The determinants towards fostering innovation performance from a sustainable development perspective 

  Krishna, Gopi Pandikote Valiya Veetil; Tippawan Lorsuwannarat (National Institute of Development Administration, 2016)

  The research objectives of this dissertation were essentially threefold: i) to study how firms effectively pursue sustainable innovation and how innovation impacts its performance on the triple bottom line; ii) to conceptualize a strategic framework that outlines the determinants that nurture innovation from a sustainable development perspective; and iii) to establish an empirical link between “sustainability practices” and innovation performance through the pursuit of “sustainability exploitation” within current competences and “sustaina...
 • View more