คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • type-icon

  THE FACTORS AFFECTING  HEALTH POLICY IMPLEMENTATION PERFORMANCE IN PRIMARY HEALTH CARE: AN EMPIRICAL STUDY OF THE SUB-DISTRICT LEVEL HEALTH FACILITIES IN BANGLADESH 

  Md. Mohoshin Ali (NIDA, 6/4/18)

  The magnitude of how health policy implementation performance is taking route at the national level is a very important issue as far as world population levels in relation to future workforces are concerned. These require properly implementation of health policy by the respective governments. However, it is noteworthy that not all countries have the same factors affecting health policy implementation. This study concerns the examination of the situation of primary health care at the sub-district level in Bangladesh. Hence, the specific purpose ...
 • type-icon

  Fundraising Efficiency of Non-profit Religious Organizations in Thailand 

  Natchanon Phairoon (NIDA, 5/7/18)

  Non-profit organizations play important role in social welfare. Especially for non-profit religious organizations in Thailand, they are directly to Thai people at many levels ranging from personal, community and society. As a result, Thai communities fully support them by donation or merit. This study examines the fundraising efficiency for religious organizations in Thailand through individual donations. We measure fundraising efficiency using translog stochastic frontier analysis model. The study found that fundraising efficiency for religiou...
 • Thumbnail

  Huawei puts B700m into data centres. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (bangkok post, 2561-08-14)

  Huawei puts B700m into data centres
 • Thumbnail

  กสิกร รุกดิจิทัลแบงกิ้งกัมพูชา-ลาว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2561-08-14)

  กสิกร รุกดิจิทัลแบงกิ้งกัมพูชา-ลาว
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน 

  หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของอาหารพื้นเมืองน่าน ศึกษาความ ต้องการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่ออาหารพื้นเมืองน่าน และหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่านจำนวน 5 คน กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในจั...
 • View more