คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

 • type-icon

  อุดมการณ์การเมือง (14-3) : อนาธิปไตยระบบยุติธรรมและความปลอดภัยในสังคมจากรัฐสู่บริษัทและชุมชน 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-09)

  นอกเหนือจากอนาธิปไตยแบบรวมหมู่นิยมแล้ว อีกรูปแบบหนึ่งของอุดมการณ์อนาธิปไตยคือ อนาธิปไตยแบบปัจเจกนิยม ซึ่งมีฐานคิดจากความคิดแบบเสรีนิยมที่เน้นอธิปไตยของปัจเจกบุคคล แต่แนวคิดอนาธิปไตยมีลักษณะแบบเสรีนิยมสุดขั้ว นั่นคือ ความคิดที่ว่าปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีอำนาจที่สัมบูรณ์และไร้ข้อจำกัดในตนเอง ภายใต้มุมมองนี้สิ่งใดที่จำกัดเสรีภาพของมนุษย์สิ่งนั้นคือความชั่วร้าย และหากข้อจำกัดนั้นกระทำโดยรัฐและมีกลไกที่บังคับบุคคลให้กระทำตามก็จะกลายเป็นความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบ กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ บุคคลไม่สามารถมีอำนาจอธิปไตยในตัวเองได้ หากอยู่ในสังคมที่ปกครองด้วยรั...
 • type-icon

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(7) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-07-10)

  เมื่อเอาจุดแข็งของจีนทุกข้อมาประมวลเข้าด้วยกัน ทั้งกำลังการผลิตที่โดดเด่นระดับโลก สินค้าเน้นปริมาณหรือสินค้านวัตกรรม ทั้งความสามารถในการเก็บรวบรวม "ข้อมูลขนาดใหญ่" สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ดูจะทางสะดวกกว่าชาติฝั่งตะวันตกมากนัก และทั้งจำนวนงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ ณ ตอนนี้จีนก็ยืนหนึ่งในโลกได้แล้ว ไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐอเมริกาจะออกมาพยายามสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้ ก่อนที่จุดแข็งเหล่านี้ของจีนจะส่งผลกระทบกับสหรัฐอเมริกาในระดับที่มากเกินกว่าจะกลับมาแก้ไขอะไรได้
 • type-icon

  วบส. หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงของนิด้า เติมความรู้รับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2019-07-10)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต์(นิด้า)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หนึ่งในเสาหลักทางวิชาการของไทย ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรุนแรงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ บริบทของโลกที่ไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) ขึ้น เพื่อป้อนความรู้และสิ่งใหม่ๆที่เกิดในสังคม
 • type-icon

  'จีดีพี'ปี62โตต่ำ 3% แนะรัฐบาลใหม่เร่งนโยบายฐานราก 

  นครินทร์ ศรีเลิศ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-07-09)

  นโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรเข้ามาเร่งรัดเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจที่เหลือของปีนี้คือนโยบาย "ลงล่าง" คือต้องให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบจากเเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยต้องมีมาตรการกระจายรายได้และให้ความช่วยเหลือในวงกว้าง
 • type-icon

  วงเสวนาโต๊ะกลม 'ยุติการใช้ความรุนแรง' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2019-07-07)

  สังคมไทยในระยะ 10-20 ปีที่ผ่านมา มีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงด้านอื่นๆ ตัวบ่งชี้หนึ่งที่สะท้อนว่าสังคมไทยชื่นชอบความรุนแรง คือการสนับสนุนให้ออกกฎหมายที่เพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดให้มากขึ้น เช่น การคุมขังหรือประหารชีวิต ซึ่งหากวัฒนธรรมอันนี้ไม่ถูกปรับเปลี่ยน ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ และจะยิ่งแสดงออกมาทางกายและวาจา
 • View more