คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

 • Thumbnail

  An exploration of university education systems : the case of three universities in Ghana 

  Bingab, Bernard Bekuni Boawei; Juree Vichit-Vadakan (National Institute of Development Administration, 2016)

  Ghana as a developing country has instituted a number of programmes and policies with respect to education aimed at improving the lives of her citizens since independence. The key focus of these policies have been on enhancing accessibility and quality of output at all level of the educational strata. The former aspect of the policy seems to be on track as enrollment has increased. The latter on the other hand has remained a topical issue with stakeholders and think tanks grabbling to find the right mix of solution.
 • Thumbnail

  Public-private partnerships : strengthen Thailand's health security in confronting emerging infectious diseases 

  Pinsuda Luangpaiboon; Anchana NaRanong (National Institute of Development Administration, 2016)

  The emergence/re-emergence of pathogenic organisms is putting national healthcare systems under severe strain. Infectious diseases are among the root causes of death and disability in an outbreak. As such, ensuring the development of adequate resources and access to healthcare services has become an increasing priority for the national agenda. Governments across the world are increasingly turning to PPPs as the primary mechanism for delivering healthcare services to meet this growing demand for national health security. Currently, there i...
 • Thumbnail

  THE EFFECTS OF EMOTIONAL LABOR AND MODERATING ROLES OF GENDER, AGE, AND MANAGER EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE JOB AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES: A CASE STUDY OF FRONTLINE HOTEL EMPLOYEES IN PHUKET, THAILAND  

  SIRIPORN KHETJENKARN; Charoenchai Agmapisarn (NIDA, 7/2/19)

          In the high competition of the hospitality and service industry, hotels are in the process of intensely managing their employees’behavior and emotions, and this can have a detrimental impact on frontline employees’ work attitudes, job performance, and behavior within the organization. In Thailand, there are still pressing questions regarding these issues. The objectives of this study were to examine the relationships among emotional labor, burnout, job satisfaction, turnover intention, and organizational commitment, and to compare the m...
 • Thumbnail

  Determinants of Enrollment at Secondary and Higher Level of Education in Pakistan 

  Iqra Arshad; Udomsak Seenprachawong (NIDA, 7/12/19)

  The persistent low enrollment rate at the secondary and higher level of education in Pakistan indicates the failure of the Government to annihilate the illiteracy and ultimately reduce poverty through education. Using annual time series data from the year 1965 to 2015, the study aims to analyze the determinants of the secondary and higher level of educational enrollment of both males and females in Pakistan. The main concentration was on the impact of educational spending by government, number of institutions, GDP per capita to see the healthin...
 • Thumbnail

  THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AGGLOMERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE FIVE PROVINCES IN NORTHWEST CHINA 

  Xiao Xi; Saran Sarntisart (NIDA, 10/1/19)

  Finance is the general hub of modern market economy operation and plays a non-substitutable important position in economic progress. The fact of financial agglomeration in promoting the economy has been confirmed in the southeastern coastal areas of China, but for the inland areas of the northwest, there is still little research for this "new topic", this field of research is still waiting for people to explore. This paper firstly combs the relevant theories of financial agglomeration. On this basis, the five provinces that constitute the north...
 • View more