การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

dc.contributor.advisorรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์th
dc.contributor.authorอุณากุล อภิวนัสบดีth
dc.date.accessioned2022-02-28T07:33:44Z
dc.date.available2022-02-28T07:33:44Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยเรื่อง “การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินการรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีการรับรู้และคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน และลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) เพื่อจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความคาดหวังต่อคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูงกว่าการรับรู้จริง ในด้านคุณค่าในด้านราคา คุณค่าเชิงสารัตถะ และคุณค่าทางด้านอารมณ์ แต่มีการรับรู้ในด้านคุณค่าด้านประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมสูงกว่าความคาดหวัง และมีการรับรู้คุณค่าจริงเท่ากับความคาดหวังในคุณค่าด้านประสบการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางด้าน ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีความคาดหวัง การรับรู้จริง และพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกันth
dc.description.abstractResearch study " "Segment of Tourists Market According to Perceptions, Expectations and Community Based-tourism Behavior in Community Based-tourism” This time, the objectives of this time were 1) to assess tourists' perceptions and expectations towards community tourism in the CBT network area. Community-based tourists in terms of demography, geography, psychology, tourist behavior. That are perception and expectation for tourism by the community 3) to categorize tourists groups by community according to differences in demographic, geography, psychological characteristics of tourist Which have different characteristics of community tourism behavior In this study The researcher has established a quantitative research methodology. (Quantitative Research) by using questionnaires as a tool to collect information from tourists who have traveled in the community tourism area. Total 400 sets The results of the study showed that tourists traveling in community tourism had higher expectations of the value of community tourism than actually perceived. In value, in price Essence value and emotional value but there is an awareness of the value of learning experience. Joining activities and culture above expectations and perceived the true value as expected in the experience value in the relationship between tourists and communities. In addition, it was found that tourists with different aspects Demography, geography, psychology, tourist behavior Have expectation Real perception and community tourism behavior is different.th
dc.format.extent261 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2020.47
dc.identifier.otherb212316th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5568th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherการรับรู้th
dc.subject.otherความคาดหวัง (จิตวิทยา)th
dc.subject.otherการท่องเที่ยวโดยชุมชนth
dc.titleการแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนth
dc.title.alternativeSegment of tourists market according to perceptions, expectations and community based-tourism behavior in community based-tourismth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212316.pdf
Size:
6.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections