บทบาทของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ

dc.contributor.advisorบังอร โสฬส, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorทิพย์วรรณ มงคลดีกล้ากุลth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:11:49Z
dc.date.available2014-05-05T09:11:49Z
dc.date.issued2011th
dc.date.issuedBE2554th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มุ่งศึกษาบทบาทของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่ง อนาคตควบคุมตนที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์การ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจำนวน 405 คน ดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 5 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบสอบถามลักษณะ ส่วนบุคคล (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประกอบด้วย แบบสอบถามพฤติกรรมย่อย 5 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการคำนึงถึงผู้อื่น ด้าน ความอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความสำนึกในหน้าที่ (3) แบบสอบถาม ความผูกพันต่อองค์การ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ และความผูกพันต่อ องค์การด้านบรรทัดฐาน (4) แบบสอบถามจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ (5) แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ แบบสอบถามฉบับที่ 2 ถึง 5 ได้รับการตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) เท่ากับ .867, .827, .729, และ .937 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นชัดเจนว่า (1) พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดทาง สังคมในองค์การมาก มีความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย (2) พยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมการเป็นสม าชิกที่ดีขององค์การมากกว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย แต่ไม่พบว่ามีความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน (3) พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อยและมีจิตลักษณะ มุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย มีความผูกพันต่อองค์การและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์การน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก และมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากอย่างชัดเจน (4) พยาบาลวิชาชีพที่มีความผูกพันต่อ องค์การมากมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีความผูกพัน ต่อองค์การน้อย ผลการศึกษาบ่งชี้บทบาทที่ส าคัญของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การในการสร้างเสริม ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การให้กับพยาบาลวิชาชาชีพ และบ่งชี้บทบาทสำคัญของจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนในการสร้างเสริมพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การ การศึกษาครั้งนี้จึงเสนอแนะว่า องค์การควรมุ่งเน้นการถ่ายทอดทางสังคม ในองค์การและพัฒนาจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนให้แก่พยาบาลวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การth
dc.format.extent13, 163 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2011.62
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/636th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectจิตลักษณะth
dc.subject.lccHD 58.7 ท36 2011th
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การth
dc.subject.otherพฤติกรรมองค์การth
dc.subject.otherวัฒนธรรมองค์การth
dc.titleบทบาทของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพth
dc.title.alternativeThe roles of organizational socialization and psychological characteristic of future orientation and self control in relating to organizational commitment and organizational citizenship behavior of registered nursesth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b175390.pdf
Size:
17.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections