การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง

dc.contributor.advisorวุฒิไกร งามศิริจิตต์th
dc.contributor.authorพงศกรณ์ เหลืองประเสริฐth
dc.date.accessioned2022-03-03T04:23:36Z
dc.date.available2022-03-03T04:23:36Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstract        การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน และ 2) สร้างแบบจำลองในการทำนายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรพนักงานส่วนโรงงานผลิตของบริษัททั้งหมดจำนวน 252 คน ได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน 179 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ผลการศึกษาสำหรับคำถามวิจัยที่ 1 พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่งมีความตั้งใจที่จะลาออกหรือไม่ พบว่า พนักงานไม่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากบริษัทร้อยละ 87.15 สำหรับคำถามวิจัยที่ 2 ข้อมูลอะไรที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง พบว่า  คะแนนประเมินผลการทำงาน ความหลากหลายของงาน และความอิสระในการทำงาน มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงานth
dc.description.abstract          The objectives of this study were to 1) to study data which related to employees' turnover and remaining intention 2) to build employees' turnover and remaining intention model. The present study was based on a quantitative research designed. Data was collected by questionnaire from 252 total employees of factory basement, 179 questionnaires were collected. The data collected were analyzed with data mining tool - a decision tree algorithm. The finding revealed that: 1) Most of employees have no turnover intention, 87.15% of employees would stay with their current employer. 2) Performance evaluation's score, task variety and job autonomy were related with employees' turnover and remaining intention. th
dc.format.extent165 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2020.51
dc.identifier.otherb212328th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5649th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectต้นไม้ตัดสินใจth
dc.subjectความตั้งใจลาออกth
dc.subjectคะแนนประเมินผลการทำงานth
dc.subjectความหลากหลายของงานth
dc.subjectความอิสระในการทำงานth
dc.subject.otherการวิเคราะห์ข้อมูลth
dc.subject.otherเหมืองข้อมูลth
dc.titleการวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่งth
dc.title.alternativeEmployees' intention to stay and leave analytics : a case study of biscuit and gum manufacturingth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212328.pdf
Size:
4.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections