สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

dc.contributor.advisorโชคชัย สุเวชวัฒนกูลth
dc.contributor.authorธนพล รุ่งเรืองth
dc.date.accessioned2019-02-12T04:32:21Z
dc.date.available2019-02-12T04:32:21Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะบุคลากรใน อุตสาหกรรมไมซ์กับพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพล ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3) เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมth
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ อันได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการ ประชุมหรือสัมมนาองค์กร กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการ จัดการประชุมหรือสัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการแสดง สินค้าหรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวพิเศษ จำนวน 213 คน จากกิจกรรมไมซ์ทั่ว ประเทศ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง ประกอบด้วยค่าการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากนั้นจึงนำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง ปริมาณมาผนวกกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผ่านการนำเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ ภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมth
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่าth
dc.description.abstract1) สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายด้านth
dc.description.abstract2) สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตรา สินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมth
dc.description.abstractด้านการบอกต่อเชิงบวก มีทั้งหมด 5 สมรรถนะ ดังนี้ เชาวน์ปัญญา, ทักษะการสื่อสารที่ ชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ, ทักษะการประสานงาน, ความมีจิตบริการ, ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันth
dc.description.abstractด้านการกลับมาใช้บริการซ้ำ มีทั้งหมด 3 สมรรถนะ ดังนี้ ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ, ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัยความสำเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ, เชาวน์ปัญญาth
dc.description.abstractด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินค้า มีทั้งหมด 4 สมรรถนะ ดังนี้ ทักษะต้นทุนกำไร เบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัยความสำเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ, ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน การทำงาน, ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์th
dc.description.abstractและด้านรวม มีทั้งหมด 4 สมรรถนะ ดังนี้ ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ, ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัย ความสำเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ, เชาวน์ปัญญา, ทักษะการประสานงานth
dc.description.abstract3) สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตรา สินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 4 แนวทาง ตามแต่ละด้าน ดังนี้ (1) ด้านการ บอกต่อเชิงบวก (2) ด้านการกลับมาใช้บริการซ้ำ (3) ด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินค้า และ (4) ด้านรวมth
dc.format.extent177 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb189687th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4249th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectอุตสาหกรรมท่องเที่ยวth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การจัดการth
dc.titleสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมth
dc.title.alternativeEmployee competencies in MICE industry for increasing brand loyalty behavior of participantth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b189687.pdf
Size:
2.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections