ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorชัยยุทธ ชิโนกุลth
dc.contributor.authorวิรยา เผดิมอรรถกิจth
dc.date.accessioned2021-12-07T02:32:29Z
dc.date.available2021-12-07T02:32:29Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจ ซื้อน้ำ ดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาด จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำ ดื่มบรรจุขวดของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดของน้ำ ดื่มบรรจุขวด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีอายุ 15–60 ปีที่เคยซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด และอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน โดยใช้แบบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล และทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ เชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test แนละ ANOVA โดยวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแนบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 24–32 ปี มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–20,000 บาท การให้ระดับการตัดสินใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัย ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า นิยมซื้อบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด พลาสติกใส (PET) ขนาด 600 มิลลิลิตร มีการซื้อน้า ดื่มบรรจุขวด 4–6 คร้ัง ต่อสัปดาห์ปริมาณการ ซื้อเฉลี่ย 2–3ขวด ต่อคร้ังค่าใช้จ่าย 10–20 บาท ต่อวันโดยปกติซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากร้านสะดวก ซื้อและดื่มระหว่างการเดินทางผู้บริโภคทราบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำดื่มจากโฆษณาทางโทรทัศน์และส่วนใหญ่เลือกซื้อน้ำดื่มยี่ห้อ เนสท์เล่เพียวไลฟ์ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ได้แก่อายุและลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกันมีการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังนี้ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ กับการผลิตที่ปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐานและมีความสวยงามของบรรจุภัณฑ์มากขึ้นด้านราคาควรตั้งราคาแบบสมเหตุสมผลเหมาะสมกับคุณภาพน้ำดื่ม ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายควรมีการบริการ จัดส่งน้ำดื่มให้ครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่ ด้านการส่งเสริมการตลาดควรให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำดื่มและ เพิ่มโฆษณาทางโซเชียลมีเดียเพื่อทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและจดจำผลิตภัณ ฑ์ในการซื้อได้มากขึ้น ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ความพึงพอใจความคิดเห็น ของ กลุ่มลูกค้าในจังหวัดอื่นๆ หรือกลุ่มองคก์รการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ พฤติกรรมและทัศนคติของ ผู้บริโภคหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ได้รับผลการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น เป็นประโยชน์แก่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและเพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไปth
dc.format.extent169 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.159
dc.identifier.otherb194308th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5327th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectส่วนประสมทางการตth
dc.subject.otherน้ำดื่มบรรจุขวดth
dc.subject.otherการตลาดth
dc.titleปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeMarketing-mix factors affecting bottled water purchase-decision of consumers in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineเทคโนโลยีการบริหารth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b194308.pdf
Size:
2.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections