แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

dc.contributor.advisorแสงแข บุญศิริth
dc.contributor.authorปรัชญา บุญเดชth
dc.date.accessioned2019-06-23T04:49:57Z
dc.date.available2019-06-23T04:49:57Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทความพร้อมของการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 3) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 4) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มตัวแทนชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยศึกษาและสร้างเครื่องมือการวิจัยตามแนวทฤษฎี 5A คือ ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Access) และด้านที่พัก (Accommodation) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) การแจกแจงหาความถี่ร้อยละ 2) การหาค่าเฉลี่ย 3) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) สถิติ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน 5) สถิติ F-test (One -Way ANOVA) 6) สถิติ Paired Sample t-test สำหรับค่าความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างความต้องการด้านการท่องเที่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 กล่าวคือ มีความต้องการในระดับมากที่สุด และนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 กล่าวคือ มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย อายุ ภูมิลำเนา และรายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อความต้องการด้านการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังที่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพของนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ที่แตกต่างกัน เมื่อคำนวณหาค่าความต่างหรือช่องว่างขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านการท่องเที่ยวมากกว่าศักยภาพการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทุกด้าน โดยช่องว่างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวth
dc.description.abstractThe purposes of this research were 1) to study the context of tourism development in Le Khao Kop Cave, Huay Yot district, Trang province 2) to study the demands of tourists in Le Khao Kop Cave, Huay Yot district, Trang province 3) to evaluate the potential of tourism management in Le Khao Kop Cave, Huay Yot district, Trang province 4) to create a developmental approach for the tourism of Le Khao Kop Cave, Huay Yot district, Trang province. This research is based on the integrated research method. The samples used in qualitative research were entrepreneurs, government agencies, and community representatives. The samples used in the quantitative research were 400 Thai tourists who came to visit Le Khao Kop Cave, Huay Yot district, Trang province with a convenience sampling method. The research tool was a questionnaire designed by studying and constructing the theoretical research tool of the 5A theory such as Attraction, Activities, Amenities, Access and Accommodation. Statistics used to analyze the data were 1) Frequency Distribution, 2) Mean, 3) Standard Deviation, 4) Statistic t-test, the difference test between the mean of two independent samples, 5) Statistic F-test (One-Way ANOVA) 6) Paired Sample t-test for differences or gaps between tourism demand and tourism potential. The results found that tourists had the most demand of Activities at the mean of 4.33. Additionally, the tourists had the most potential of Access at the mean of 2.97 or the potential was in moderate level. The results of the hypothesis test showed that personal factors consisted of age, habitation and monthly income of tourists affecting to the tourism demand of Le Khao Kop Cave, Huay Yot district, Trang province differently. Furthermore, the personal factors concluded as follows monthly income, education and occupation of tourists affecting to the opinions on tourism potential of Le Khao Kop Cave, Huay Yot district, Trang province differently. After calculating the differences or gaps in the five tourism components, it was found that tourists had more demand for tourism than the tourism potential of Le Khao Kop Cave, Huay Yot district, Trang province in all area. The gap that should be the most improved and developed was Activities.th
dc.format.extent139 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb204844th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4468th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherการท่องเที่ยว -- ไทย -- ตรังth
dc.subject.otherถ้ำ -- การท่องเที่ยวth
dc.subject.otherถ้ำ --ไทย -- ตรัง -- ห้วยยอดth
dc.subject.otherถ้ำเลเขากอบ (ตรัง)th
dc.titleแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังth
dc.title.alternativeGuidelines for tourism development in Tham Le Khao Kob at Huaiyot District, Trand Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b204844.pdf
Size:
3.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections