การศึกษาผลกระทบของข้อมูลป้อนกลับที่มีต่อการรับรู้การปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของตัวแทนประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน

Citation
รุ่งอรุณ สมัญญา (2013). การศึกษาผลกระทบของข้อมูลป้อนกลับที่มีต่อการรับรู้การปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของตัวแทนประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3105.
View online Resources
Collections