ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorบุษกร วัชรศรีโรจน์th
dc.contributor.authorชนิกานต์ กระแก้วth
dc.date.accessioned2022-06-02T09:18:55Z
dc.date.available2022-06-02T09:18:55Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุขใน การทำงานของพนักงานบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลลักษณะงาน ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อม ของงาน และคุณลักษณะขององค์การที่ศึกษาที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุข ในการทำงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของ พนักงาน โดยใช้แบบสอบถามในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง พนักงานบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,565 ชุด ได้รับการตอบกลับจำนวน 366 ชุด และนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)th
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 3.44และมี ค่าเฉลี่ยความสุขในการทำงาน 3.39 ซึ่งปัจจัยที่สะท้อนระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุข ในการทำงาน ได้แก่คุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อมของงาน และคุณลักษณะขององค์การที่ศึกษา ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01ยกเว้น ปัจจัยเกี่ยวกับเพศในคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สะท้อนความพึงพอใจในงาน อารมณ์ด้านบวกและ อารมณ์ด้านลบไม่แตกต่างกน รวมถึงสภาพการทำงานทางกายภาพในสภาพแวดล้อมของงานที่ไม่มี ความสัมพันธ์กบอารมณ์ด้านลบซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสุขในการทำงานth
dc.description.abstractนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ความสุขในการทำงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกบัความผูกพัน ต่อองค์การโดยรวมและความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ ผลประโยชน์ขององค์การในระดับสูงมาก ส่วนความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดำรงไวซึ่ง ความเป็นสมาชิกขององค์การอยู่ในระดับสูงth
dc.description.abstractดังนั้นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างความผูกพันต่อ องค์การและความสุขในการทำงานของพนักงาน ควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนปัจจัย ลักษณะงาน ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อมของงาน และคุณลักษณะขององค์การ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานth
dc.description.abstractส่วนบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคอื่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดรายได้ และจำนวนพนักงานที่ใกล้เคียงกันสามารถนำข้อมูลงานวิจัยไปพยากรณ์แนวโน้มความผูกพันต่อ องค์การและความสุขในการทำงานของพนักงานเบื่องต้นของบริษัทตนเองได้th
dc.description.abstractสุดท้ายสำหรับนักวิจัยในอนาคตนั้น การศึกษาครั้งต่อไปนักวิจัยควรทำการศึกษาเพิ่มเติม ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและมีความชัดเจนสำหรับปัจจยัที่มีผลต่อความ ผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหากจะทำวิจัยในลักษณะ ของกรณีศึกษา นักวิจัยควรเป็นพนักงานขององค์การนั้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล และลดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลth
dc.description.abstractนอกจากนี้ควรเพิ่มตัวแปรบางปัจจัยที่อาจมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความสุขใน การทำงานในอนาคต เช่น โอกาสในการย้ายไปทำงานในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากในอนาคตอัน ใกล้มีบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการปรับตัวทางธุรกิจขององค์กร ตามสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องth
dc.format.extent290 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.161
dc.identifier.otherb201166th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5866th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectความสุขในการทำงานth
dc.subject.otherความผูกพันธ์ต่อองค์การth
dc.titleปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeTHE FACTORS AFFECTING ON ORGANIZATION COMMITMENT AND HAPPINESS AT WORK: A CASE STUDY OF CONSUMER GOODS DISTRIBUTION COMPANY IN BANGKOKth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b201166.pdf
Size:
2.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections