การศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

Citation
ศินีนาฎ พูลเกื้อ (2016). การศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5458.
View online Resources
Collections