การศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดกำลังคนคุณภาพในบริบทภาครัฐของประเทศไทย

dc.contributor.advisorจุฑามาศ แก้วพิจิตรth
dc.contributor.authorอิสรีย์ เพชรโรจนกิตติ์th
dc.date.accessioned2022-03-03T04:23:35Z
dc.date.available2022-03-03T04:23:35Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของการรับรู้แบรนด์นายจ้าง ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบรนด์นายจ้าง ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 3) ศึกษาการเป็นตัวแปรสื่อของความพึงพอใจในงาน ในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบรนด์นายจ้างและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การศึกษานี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณซึ่งทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานแห่งหนึ่งในประเทศไทยจำนวน 376 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานในองค์การมีระดับการรับรู้แบรนด์นายจ้าง ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2) การรับรู้แบรนด์นายจ้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การรับรู้แบรนด์นายจ้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 3) ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อบางส่วน ในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบรนด์นายจ้างและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน "The purposes of this research were to study 1) factors affecting happiness 2) role of membership as a moderator of the relationship between different factors and happiness 3) association between socio-demographic factors and happiness. Data were collected via Senasu’s survey (2017). The samples of this research were 200 residents of a community in Bangkok and 200 Thai rotary members club in Bangkok. The collected data were analyzed with descriptive and inferential statistics, including hierarchical regression and analysis of variance. The results indicate that factors positively affecting happiness are quality of household economy (β = 0.255) and quality of health (β = 0.203) with p-value = 0.01. The variance of happiness can be explained by all factors at 16.8% (adjusted R2 = .168). Additionally, role of membership is significant as a moderator in relation to higher influence of quality of family on happiness for the Thai rotary members club (p-value = 0.05). Further, our results indicate that differences of age, education, occupation and household income are differently related to happiness (p-value = 0.01). Recommendations from this research are to improve sustainable happiness, policy makers should support quality of household economy and quality of health.th
dc.description.abstract"The purposes of this research were to study 1) factors affecting happiness 2) role of membership as a moderator of the relationship between different factors and happiness 3) association between socio-demographic factors and happiness. Data were collected via Senasu’s survey (2017). The samples of this research were 200 residents of a community in Bangkok and 200 Thai rotary members club in Bangkok. The collected data were analyzed with descriptive and inferential statistics, including hierarchical regression and analysis of variance. The results indicate that factors positively affecting happiness are quality of household economy (β = 0.255) and quality of health (β = 0.203) with p-value = 0.01. The variance of happiness can be explained by all factors at 16.8% (adjusted R2 = .168). Additionally, role of membership is significant as a moderator in relation to higher influence of quality of family on happiness for the Thai rotary members club (p-value = 0.05). Further, our results indicate that differences of age, education, occupation and household income are differently related to happiness (p-value = 0.01). Recommendations from this research are to improve sustainable happiness, policy makers should support quality of household economy and quality of health.th
dc.format.extent187 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2020.131
dc.identifier.otherb212333th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5647th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectกำลังคนคุณภาพth
dc.subjectปัจจัยการดึงดูดth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherกำลังคนth
dc.titleการศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดกำลังคนคุณภาพในบริบทภาครัฐของประเทศไทยth
dc.title.alternativeThe study of talent attraction factors in the public sector of Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212333.pdf
Size:
5.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections