คู่มือ

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    คู่มือการสืบค้นคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2023)
    คู่มือฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้งานปลายทาง (End users) เพื่อประกอบการเรียกดูและค้นหาข้อมูลในระบบคลังปัญญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย วิธีการเรียกดูข้อมูล วิธีการค้นหาข้อมูล วิธีกรองผลการค้นหา รูปแบบการแสดงผลข้อมูล และวิธีเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม