ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2564

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงของกำไรในอนาคต
    สรศาสตร์ สุขเจริญสิน; นภสินธุ์ สานติวัตร (2021)
    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ. 2543 ถึง 2561 โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ Fixed Effect Unbalanced Panel Least Square และ Pooled OLS ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงของกำไรในอนาคตในทิศทางตรงข้าม โดยเฉพาะการลดลงของการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของกำไรในอนาคตในระยะเวลา 1, 2, และ 3 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในขณะที่การเพิ่มขึ้นของการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์ต่อการลดลงของกำไรในระยะเวลา 1 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการส่งสัญญาณเงินปันผลและสมมติฐานการอิ่มตัวของกิจการ