Show simple item record

dc.contributor.advisorปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorนิติยา หลานไทยth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:25Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:25Z
dc.date.issued1988th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1113
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531.th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การ ทั้งรวมมิติและแยกมิติที่มีต่อความพอใจในการทำงานอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยครู รวมทั้งเปรียบเทียบระดับของความพอใจในการทำงานด้วย โดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงสำรวจประเภทตัดขวาง ประชากรสำหรับการวิจัย คือ อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งอัตราเงินเดือนในวิทยาลัยพลศึกษาและวิทยาลัยครูสามจังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำปาง และเพชรบูรณ์ โดยไม่นับรวมอาจารย์ที่มาช่วยราชการหรือไปช่วยราชการที่วิทยาลัยอื่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 553 คน ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างขนาด 300 ตัวการ ซึ่งมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับขนาดของประชากรในแต่ละวิทยาลัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของมาตรวัดความพอใจในการทำงานและมาตรวัดบรรยากาศองค์การแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทดสอบฐานคติพาราเมตริกก่อนจะประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ รวมทั้งการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความพอใจในการทำงาน โดยที่ประชากรมีระดับความพอใจในการทำงานแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียดไว้ในบทที่ 5 การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะปรากฏอยู่ในบทที่ 6 ของรายงานนี้th
dc.format.extent[ก]-ฑ, [199] แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectอาจารย์th
dc.subject.lccHF 5549.5 .J63 น34th
dc.subject.otherความพอใจในการทำงาน -- ไทยth
dc.subject.otherองค์การth
dc.subject.otherวิทยาลัยครูth
dc.titleความพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยพลศึกษาและวิทยาลัยครูในสามจังหวัดภาคเหนือth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record