Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorประทีป คลังทองth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:26Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:26Z
dc.date.issued1967th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1119th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มุ่งเน้นถึงเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน จากการศึกษากฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานปรากฏว่า กฎหมายค่าทดแทนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถให้ความคุ้มครองและให้ประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง ข้อบกพร่องของกฎหมายนี้ยังเป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามต้องการได้ ผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และวิธีการดำเนินงานในเรื่องนี้ไว้ใหม่ คือ.-th
dc.description.abstract1. กำหนดบทบัญญัติให้นายจ้างรับผิดชอบในเรื่องค่าทดแทนไว้แน่นอน ในกรณีที่มีการรับเหมางานกันทำโดยการกำหนดให้ผู้รับเหมาหลักเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าทดแทนth
dc.description.abstract2. ให้กำหนดความหมายของคำว่าลูกจ้างชั่วคราวโดยพิจารณาว่างานที่ลูกจ้างทำนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยตรง แม้ว่างานจะมีลักษณะเป็นงานชั่วคราว มีระยะสั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่าทดแทนth
dc.description.abstract3. ให้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการตกลงปรานีประนอมค่าทดแทนไว้th
dc.description.abstract4. ให้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนเป็นเงินก้อนth
dc.description.abstract5. ให้กำหนดบทบัญญัติลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไว้th
dc.description.abstract6. กำหนดให้นายจ้างประกันค่าทดแทนของลูกจ้างไว้th
dc.description.abstract7. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการดำเนินงานค่าทดแทน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของค่าทดแทนth
dc.description.abstract8. สมควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการดำเนินงานค่าทดแทน โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่แจ้งการประสบอันตราย ให้ลูกจ้างยื่นคำร้องเรียนเรียกค่าทดแทน โดยกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทน ถ้าการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ลูกจ้างยังคงมีสิทธิเรียกร้องเงินทดแทนได้ใหม่ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ๆ จะชี้แจงว่าลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับค่าทดแทนอย่างไรบ้าง ตลอดจนมีหน้าที่ดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าทดแทน นายจ้างต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนถึงเวลาเริ่มต้นจ่ายค่าทดแทนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งกันในเรื่องค่าทดแทน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยข้อขัดแย้งโดยเร็วที่สุดth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b7387.pdf: 4363042 bytes, checksum: 99fde32f667868aa894dc95d35a8027c (MD5) nida-ths-b7387ab.pdf: 284141 bytes, checksum: 106e5cd91a44872628818f075b5c9d73 (MD5) Previous issue date: 1967th
dc.format.extent138 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectลูกจ้างth
dc.subjectแรงงานth
dc.subjectกฎหมายแรงงานth
dc.subject.lccHD 7816 .T3 ป17th
dc.subject.otherค่าทดแทน -- ไทยth
dc.titleค่าทดแทนของลูกจ้างที่ประสพอันตรายในการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานของกรมแรงงานในจังหวัดพระนคร-ธนบุรีth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record