รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Outlier detection and parameter estimation in multivariate multiple regression (MMR) 

  Paweena Tangjuang (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  Outlier detection in Y-direction for multivariate multiple regression data is interesting since there are correlations between the dependent variables which is one cause of difficulty in detecting multivariate outliers, furthermore, the presence of the outliers may change the values of the estimators arbitrarily. Having an alternative method that can detect those outliers is necessary so that reliable results can be obtained. The multivariate outlier detection methods have been developed by many researchers. But in this study, Mahalanobis...
 • Thumbnail

  Abstractive Thai opinion summarization 

  Orawan Chaowalit (National Institute of Development Administration, 2013)

  With the advancement of the Internet technology, customers can easily share opinions about services and products in forms of reviews. There can be large amount of reviews for popular products. Manually summarizing those reviews for important issues is a daunting task. Automatic opinion summarization is a solution to the problem. The task is more complicated for reviews written in Thai. Thai words are written continuously without space, and there is no symbol to identify the end of a sentence. Many reviews are written informally, thus accu...
 • Thumbnail

  A filter-based feature selection using two criterion functions and evolutionary fuzzification 

  Jitwadee Chaiyakarn (National Institute of Development Administration, 2013)

  In information age, data has become increasingly large, in both dimension (the number of features) and volume. Data mining processes, such as data classification and data clustering, performed on high dimensional data can be time-consuming and can produce poor results due to the problem so called curse of dimensionality. Feature selection is one of the fundamental techniques that selects only the most significant features and eliminates irrelevant and redundant features from the entire set of features. Filter-based feature selection is t...
 • Thumbnail

  Dynamic materialized view selection based on two-phase optimization 

  Boontita Suchyukorn (National Institute of Development Administration, 2013)

  A Data Warehouses is a repository of information integrated from a distributed data source. Information stored in a data warehouse is the form of the materialized view. Materializing view is a technique to improve query response time in a data warehouse. Deciding which of the appropriated views should be materialized views is one of the significant problems in data warehouse design. In order to solve this problem, constructing a search space close to optimal is a necessary task. It provides effective results for the selection of views to ...
 • Thumbnail

  The role of the family in supporting the elderly : a comparative study between urban and rural areas 

  Jiraporn Khiewyoo (National Institute of Development Administration, 1995)
 • Thumbnail

  อุปทานและอุปสงค์ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2531-2000 

  ชื่นชม เจริญยุทธ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อคาดประมาณจำนวนการผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพในประเทศไทย และจำนวนพยาบาลที่จะมีอยู่ในแรงงาน ระหว่าง พ.ศ. 2531-2000 แต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสภาพความต้องการพยาบาลวิชาชีพในตลาดแรงงานในช่วงทศวรรษหน้า นอกจากนี้ก็มุ่งศึกษากิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพไปจากแรงงานก่อนเวลาอันควร.
 • Thumbnail

  The generalized poisson distribution : some properties and estimation 

  Bunthom Suraporn (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Three composite imputation methods for item nonresponse estimation in sample surveys 

  Watchareeporn Chaimongkol (National Institute of Development Administration, 2005)
 • Thumbnail

  Two Robust estimators of the population total for sample surveys 

  Kittima Prukpousana (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Stratified inverse sampling 

  Prayad Sangngam (National Institute of Development Administration, 2010)
 • Thumbnail

  Simple linear regression analysis for incomplete longitudinal data 

  Juthaphorn Saekhoo (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  Testing means of several Pareto distributions 

  Lakhana Watthanacheewakul (National Institute of Development Administration, 2007)
 • Thumbnail

  Tests for covariance matrices with high-dimensional data 

  Saowapha Chaipitak (National Institute of Development Administration, 2012)
 • Thumbnail

  Probability density estimation using new kernel functions 

  Manachai Rodchuen (National Institute of Development Administration, 2010)
 • Thumbnail

  Selection of a system of simultaneous equations model 

  Warangkhana Keerativibool (National Institute of Development Administration, 2009)
 • Thumbnail

  Robustifying regression models 

  Renumas Gulasirima (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Nonparametric comparison of regression functions in two samples 

  Pimtong Srihera (National Institute of Development Administration, 2004)
 • Thumbnail

  On modeling and estimation for faired survival data with covariates 

  Chutatip Tansathit (National Institute of Development Administration, 2004)
 • Thumbnail

  Path sampling 

  Mena Patummasut (National Institute of Development Administration, 2011)
 • View more