กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Capital structures of listed firms in ASEAN 

  Pornpen Thippayana (National Institute of Development Administration, 2014)

  The objective of this dissertation is to study the firm-, industry-, and countrylevel factors influencing the capital structures of the listed firms in ASEAN. The 3,750 samples are collected annually for 12 years from 2000 to 2011, resulting in 45,000 firm-year observations. The pooled ordinary least squared regression is used in the analysis for all combined three-level features. The leverage measures cover various proxies of capital structures. The evidence shows that firm size and tangibility are significantly and positively related to...
 • Thumbnail

  Stock market fund flows and return volatility 

  Chollaya Chotivetthamrong (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  Market fund flows analysis is one of the topics in financial structure in part of investment decision making. Market fund flows has been known as a term of market returns and/ or volatility, as indicator of market movement. Both of them explain not only the market movement but also evaluate the market performance. As a result, the investors would know the investment techniques on the volatility of stock prices. There are several empirical studies that have studied about the returns and volatility effect to market movement since 1987 due t...
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ 

  รุ่งกิจ กมลกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 

  กิระวี อัศวจิตตานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  การพยากรณ์ราคาแนฟทาด้วยระบบนิวโรฟัซซี 

  พรทิพย์ วิเศษศรีพงษ์, 2526- (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสด์เพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก 

  ชลัช มุกด์ธนะอนันต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

  ธำรงค์ ทวีพันธุ์สานต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  โปรแกรมประยุกต์บนพีดีเอโฟนสำหรับตำรวจจราจรภาคสนาม 

  วัลลภัช ประทุมเมือง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Long-Horizon stock returns predictability : evidence from the Stock Exchange of Thailand 

  Suthawan Prukumpai (National Institute of Development Administration, 2012)
 • Thumbnail

  Performance of real estate investment in capital market 

  Jiroj Buranasiri (National Institute of Development Administration, 2012)
 • Thumbnail

  Evaluating credit scoring models 

  Vesarach Aumeboonsuke (National Institute of Development Administration, 2011)
 • Thumbnail

  Management and financial distress : the case of Thai listed companies 

  Surang Mainkamnurd (National Institute of Development Administration, 1999)
 • Thumbnail

  CEO reputations and dividend payouts 

  Danai Likitratcharoen (National Institute of Development Administration, 2011)
 • View more