Show simple item record

dc.contributor.advisorปุ่น วิชชุไตรภพ
dc.contributor.authorนนท์ธนัย ตลับทอง
dc.date.accessioned2016-04-18T03:11:15Z
dc.date.available2016-04-18T03:11:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifierb181844th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2982
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556.th
dc.description.abstractสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับหลาย ภูมิภาคของโลกยังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบดังกล่าวอยู่ แม้กระทั่งภูมิภาคอาเซียน ของเรายังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์อยู่ เมื่อ ค.ศ.2000 องค์การ สหประชาชาติก็ได้มีการออกอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและได้มีพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญา การต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กเพื่อมาบังคับในการต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์โดย ประเทศต่างๆได้มีการลงนามและการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญารวมถึงพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาเพื่อ บังเกิดผลประโยชน์ในการมุ่งเน้นคุ้มครองผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เน้นไปที่ผู้หญิงและ เด็กเป็นสาคัญ ในสหภาพยุโรปที่ได้ก่อตั้งเป็นสหภาพก็ได้มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องในการต่อต้าน อาชญากรรมในรูปแบบการค้ามนุษย์ถูกบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง อนึ่งภูมิภาคอาเซียนมีสมาชิกทั้งสิบประเทศอันประกอบไปด้วยราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐ มาเลย์เซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐบูรไนดารุสซา ลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามก็เป็นหนึ่งภูมิภาคที่ยังประสบกับมหัตภัยในรูปแบบการค้ามนุษย์อยู่จึงเกิด ประเด็นปัญหาว่าภูมิภาคอาเซียนมีหลักประสานความร่วมมือภายในภูมิภาคในรูปแบบความร่วมมือ พหุภาคีที่เพียงพอหรือยังในระดับอนุสัญญาภายในภูมิภาครวมถึงกฎหมายระดับรองที่ต่อท้าย อนุสัญญา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกาต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางกฎหมายภายในภูมิภาคที่ยังมีความไม่เท่าเทียมกันและยังไม่เป็นเอกภาพ เท่าที่ควรจะเป็นและมาตรการในด้านปกป้องผลประโยชน์แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรวมถึงการสอดประสาน ในด้านความร่วมมือในทางอาญาภายในภูมิภาคอาเซียน ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์ภายในภูมิภาคอาเซียนจะบรรลุ ถึงผลสาเร็จก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็น ตารวจ อัยการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมร่วมมือในรูปของอนุสัญญาของภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อจะได้ลด ความเหลื่อมล้าทางกฎหมายด้วยการใช้มาตรฐานทางกฎหมายในระดับเดียวกันทั้งสิบประเทศภายใน ภูมิภาคอาเซียนเพื่อบรรลุถึงผลที่ตั้งไว้ ตามที่ผู้นาของรัฐประเทศต่างได้ประกาศชัดแจ้งในปี ค.ศ. 2015 อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมมีการแลกเปลี่ยนซึ่งข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันภายใน ประชาคมมีการเปิดรับข้อมูลในด้านการค้ามนุษย์ที่มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นth
dc.format.extent152 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherการป้องกันอาชญากรรมth
dc.subject.otherอาชญากรรมข้ามชาติth
dc.subject.otherการค้ามนุษย์th
dc.titleกฎบัตรอาเซียนกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์th
dc.title.alternativeAsean charter for tackling trasnational crime in the form of human traffickingth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record