Recent Submissions

 • Thumbnail

  การบริหารจัดการพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงที่ได้รับทุนรัฐบาล 

  ธงไทย ทองดี; จุฑามาศ แก้วพิจิตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงที่ได้รับ ทุนรัฐบาล และศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงที่ได้รับทุนรัฐบาลให้ประสบ ความสำเร็จ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้วิธีการเลือก แบบเจาะจง ได้แก่1) ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการพี่เลี้ยงและดำเนินการมาอย่างน้อย 2 ปี 6 ส่วนราชการ จำนวน 6 คน ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structure Interview) และ 2) ส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการพี่เลี้ยง 40 ส่วน ราชการ จำนวน 57 คน ...
 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจงานบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 

  สุฐะภร จันทรา; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  -
 • Thumbnail

  กลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าร้านหนังสือเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 

  นันต์ชรี ปานเคลือบทอง; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี:มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าร้านหนังสื อเครื อข่ายในเขต กรุงเทพมหานครของผู้บริโภค 2)เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในการตัดสินใจซื:อสินค้าร้าน หนังสือเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดในการตัดสินใจ ซื้อสินค้าร้านหนังสือเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และ 4)เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการซื้อสินค้าร้านหนังสือ เครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกบความต้องการของผู้บริโภค การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบบผสม (Mixed Method) ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความพึงพอใจในชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการ 

  ปณิตา อินทสุวรรณ; นันทา สู้รักษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความพึงพอใจในชีวิต กับการเตรียมความ พร้อมก่อนเกษียณอายุและ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุจําแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศอายุรายได้อายุงาน และจํานวนบุตรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการกรมการปกครองส่วนกลาง ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จํานวน 350 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ได้แก่แบบสอบถาม ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 

  สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์; สมบัติ กุสุมาวลี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตใน การทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชนโดย เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจากพนักงานองค์การ มหาชนกลุ่ม 2 จำนวน 7 องค์การจำนวนแบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น 510 ชุด ซึ่งได้รับแบบสอบถาม ตอบกลับ จำนวน 353 ชุด คิดเป็นร้อยละ 69.22 และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก...
 • Thumbnail

  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร 

  ปฏิพัฒน์ อัครศรีเรือง; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการบริหารผลปฏิบัติงานในโรงเรียนคาทอลิก 2) เพื่อสร้างตัวแบบระบบการบริหารผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก 3) เพื่อประเมินตัวแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนคาทอลิกในด้านความเหมาะสมความเป็นไปได้ และประโยชน์ในการนำไปใช้การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานครจำนวน 10 แห่ง ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจำนวน 20 คน และแจกแบบสอบถามความคิดเห็นครูและบุคลากรจำนวน 60 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติพรรณนา ผลการ...
 • Thumbnail

  Factors influencing corporate governance of state owned enterprises in Nigeria: the case of Imo State 

  Nwafor, Lloyd Chukwuemeka; Busaya Virakul (National Institute of Development Administration, 2017)

  The objective of this paper is to study the corporate governance and its influenced factors of state-owned enterprises in Imo State, Nigeria. To achieve this, thirty (30) SOEs from both federal and state government were selected in Imo State of Nigeria and were divided into two groups, namely A and B. The top fifteen (15) SOEs with the highest revenue in 2013 were categorized as group A, along with the other fifteen (15) SOEs that did not declare in terms of revenue generation in 2013 were also categorized as group B. Mixed method approaches we...
 • Thumbnail

  Development of the integrative leadership measure and its validation on employee engagement in the private banking sector in Pakistan 

  Shaikh, Sanober Salman; Chiraprapha Akaraborworn (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study was conducted with the aims of developing a valid and reliable integrative leadership measure using employees of the private banking sector in Pakistan as a sample group and to validate the integrative leadership measure by examining its relationship with employee engagement. To achieve the mentioned objectives, a quantitative research method was adopted. The data was obtained from 1000 operational employees of 21 private banks in Pakistan and after that, the data screening 819 respondents could be utilized for the final analysis. Th...
 • Thumbnail

  นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ทำงาน คุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจต่อองค์การ 

  ปริญญา ศรีทิพย์; บุษยา วีรกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ และคุณภาพชีวิตการทำงาน ต่อความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์การ องค์การที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) องค์การผ่านเกณฑ์ประเมินจาก "โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานในปี พ.ศ. 2559" (NAAPAPM) และ (2) องค์การที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการการวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแบบสอบถามใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์ ผลการเก็บข้อมูลมีแบบสอบถาม ใช้ได้จริงจำนวนร้อยละ 90.21 จากจำนวนแบบสอบ...
 • Thumbnail

  การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรวัยทำงาน 

  ยุทธนา รังสิตานนท์; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคคลากรวัยทำงานตั้งแต่ระดับปฎิบัติการ ตลอดไปจนถึงระดับหัวหน้างาน จำนวน 392 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 57 ปี ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1)แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล (2)แบบสอบถาม พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการออกกำลังกาย ด้านโภช...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

  สมยศ ประจันบาล; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย ของครัวเรือนโดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายใน 2 มิติคือ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง ครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงภายในครัวเรือน การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจเพื่อ ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ใช้ตัวอย่างช้ำ) ตั้งแต่ปี 2548-2555 ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการศึกษา พบว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงปีที่ทำการศึกษาจาก 8,740.83 บาทในปี 2548 เป็น 14,797.62 ในปี 2555 เมื่อ พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย พบว่า...
 • Thumbnail

  การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรสร้างสุข 

  วัศยา หวังพลายเจริญสุข; วิชัย อุตสาหจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทำงาน และเพื่อศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างความสุขในการทำงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitaive Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดย ทำการศึกษาจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเคอร์ส จำกัด และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ความหมายของความสุขในการทำงานไว้ว่...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การและวัฒนธรรมองค์การระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ติดอันดับ SET 100 Index 

  ณภัทธิรา มุ่งธนวรกุล; วาสิตา บุญสาธร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน องค์การ และวัฒนธรรมองค์การของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2) เพื่อตึกษา เปรียบเทียบระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การ กับวัฒนธรรมองค์การระหว่างจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั่วไป กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ติดอันดับ SET 100 Index และ 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความ มุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 414 คน ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

  วีระยุทธ วงศ์รักษา; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management system: PMS) วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) ความผูกพัน ต่อองค์การ (Organizational commiment) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์การของการประปาส่วนภูมิภาค โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมไว้ที่ 1,463 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่อยคือ กลุ่มสำนักงานใหญ่และกลุ่มในส่วนภูมิภาค แล้วจึงใช้ แบบสอบถามซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะส่งไปถึงกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 338 หน่วยงาน ทั่วประเทศ โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นปร...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และวัฒนธรรมองค์กรด้านงานและครอบครัว ของพนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

  ธนิษฐา รัตนะ; อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรกับความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และวัฒนธรรมองค์กรด้านงานและครอบครัว ตลอดจนอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และวัฒนธรรมองค์กรด้านงานและ ครอบครัว ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือพนักงานของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจสำนักงานใหญ่ 5 แห่ง จำนวน 401 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ (1) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือพฤติกรรมการเป็...
 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล กับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานบริษัทประกันภัย 

  ยศธนา ชูศรี; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร มนุษย์ การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของ พนักงานบริษัทประกันภัย โดยใช้แบบสอบถาม ( Quesionnaire) 4 ฉบับคือ 1) แบบสอบถาม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรม 3) แบบสอบถาม การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และ 4)แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทประกันภัย 8 บริษัท ได้รับความร่วมมือตอบ แบบสอบถามจำนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของจำนวนผู้รับแบบสอบถามไปทั้งหมด 52...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมผู้บริโภค เอกลักษณ์องค์การและความพึงพอใจในคุณภาพบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค 

  ศิริลักษณ์ เลาหเรณู; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสถานภาพโดยทั่วไปของตัวแปรลักษณะ ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการ เอกลักษณ์องค์การ ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ และ ความภักคีของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินคาเย์ แปซิฟิก 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการ เอกลักษณ์องค์การ และความพึงพอใจใน คุณภาพบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินคาเธย์ แปซิฟิกในปัจจุบัน และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของ สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำห...
 • Thumbnail

  The influence of the second-order stakeholder dimension of csr on employee engagement: the mediating role of organizational trust 

  Siriwan Kaewchird; Busaya Virakul (National Institute of Development Administration, 2018)

  The purpose of this study was to explore the effects of Corporate Social Responsibility (CSR) as a second-order construct on employee engagement with the mediating role of organizational trust. It looked for the connection by using quantitative methods to verify the effects of CSR on employee engagement and the mediating effect of trust. The implication of this study was to guide organizations about the role of CSR and how to design CSR efforts in order to improve employee engagement and trust. Structural equation modelling (SEM) was used...
 • Thumbnail

  The moderating effect of love money on the relationship between socioeconomic status and happiness 

  Nanthaporn Chitchai; Kalayanee Senasu (National Institute of Development Administration, 2018)

  The objective of this research is to find the moderating effects of love of money (LOM) on the relationship between socioeconomic status (SES) and happiness. In particular, this study explores the relationship not only directly from SES to happiness, but also indirectly through life domains’ satisfaction, i.e. job, income and family satisfaction. Additionally, it further studies the moderating roles of LOM on those indirect or mediated relationships.
 • Thumbnail

  The influence of the learning organization on individual performance: the mediating role of knowledge sharing behavior 

  Kotchaworn Chuymanee; Bung-on Sorod (National Institute of Development Administration, 2018)

  The main objective of this study was to examine the effect of learning organization and knowledge sharing behavior on individual performance with a consideration of the mediating role of knowledge sharing behavior on that effect. The four measures used to collect data included a demographic questionnaire, a newlydeveloped knowledge sharing behavior scale (KSBS), a Thai version of the dimensions of the learning organization questionnaire (DLOQ), and a Thai version of the role-based performance scale (RBPS). The consolidated questionnaires w...
 • View more