กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์การกับการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานซ่อมบารุงอากาศยาน บริษัทมหาชน 

  อิสรภาพ สาลี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และพฤติกรรมย่อยของ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 5 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการคา นึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และ พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ ที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานซ่อม บา รุงอากาศยานบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง จา นวน 336 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 3 ฉบับ ได้...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงานธนาคาร 

  ณัฐาพร จริยะปัญญา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและการฝังลึกในงาน ที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานระดับปฏิบัติการ 2-7 ของสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามความอยู่ดีมีสุขในองค์การ แบบสอบถามการฝังลึกในงาน และแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค...
 • Thumbnail

  การศึกษาผลกระทบของข้อมูลป้อนกลับที่มีต่อการรับรู้การปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของตัวแทนประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน 

  รุ่งอรุณ สมัญญา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าข้อมูลป้อนกลับทางบวกและข้อมูลป้อนกลับทางลบ มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงผลปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน (Expert, Novice) และมีผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน (Good Performer, Poor Performer) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ตัวแทนประกันชีวิต (Agent) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 270 คน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล โดยลักษณะคำถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) จำนวน 4 ข้อ แ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  รณกร สุวรรณกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานเป็น ทีมภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมกับประสิทธิผลของทีม (2) พัฒนาและตรวจสอบความตรง ของโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลของทีม และ (3) เพื่อประมาณค่าขนาดอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมของค่านิยมในการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของทีมประชากรการศึกษา คือ องค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (รางวัลคุณภาพ แห่งชาติและรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ) จำนวน 49 องค์การ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2556) ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัว...
 • Thumbnail

  The adoption of the philosophy of sufficience economy and its impacts on the employees' perspective and the organization's productivity : An action research on the river group 

  Sumrit Yipyintum (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  The purpose of this study was threefold: 1) to explore and report on the processes of adopting the Guideline for Applying the Philosophy of Sufficiency Economy to a Manufacturing Organization (Guideline), 2) to observe the changes in the employees’ perspective and in the organization’s productivity after the organization has adopted the Guideline, and finally 3) to investigate the relationship among the employee’s perspectives on Quality of Work Life (QWL), Employee Engagement (EE), and the Philosophy of Sufficiency Economy (PSE). To accomplis...
 • Thumbnail

  บุพปัจจัยและความแตกต่างของความเชื่อถือไว้วางใจในทีมและความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสายการบิน 

  วรนาท สามารถ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาบุพปัจจัยและความแตกต่างของความเชื่อถือไว้วางใจในทีม และความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม สายการบิน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความแตกต่างระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจใน ทีมและความผูกพันต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความ เชื่อถือไว้วางใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมของพนักงานบริษัทเอกชน 

  พัชรี ปานแก้ว; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม รวมทั้งศึกษาความสามารถในการทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ สังคมของทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 352 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) แบบสอบถ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการรวมกลุ่มรายได้/อาชีพของกรมประชาสงเคราะห์ปี 1999 

  ธนพรรณ การหมั่นดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน 

  เอกกมล อ่อนศรี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2001)
 • Thumbnail

  ผู้นำท้องถิ่นกับความเข้มแข็งของชุมชนชนบท 

  ชาญเดช เจริญวิริยะกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  ความสามารถที่จำเป็นต่อนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจของไทย 

  ชาญพล นิลประภาพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของชุมชน : สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  นภวิท จงเจริญประเสริฐ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

  สุรพงษ์ ภิยโยภาพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • View more