Show simple item record

dc.contributor.advisorอมรศักดิ์ กิจธนานันท์
dc.contributor.authorจุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล
dc.date.accessioned2018-03-20T08:32:16Z
dc.date.available2018-03-20T08:32:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifierba185737th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3648
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หามิติการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่าน ชุมชนเกาะศาลเจ้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาการ พัฒนารูปแบบการผสมผสานมิติการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า และ หาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยกลไกขับเคลื่อนภายในชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้กระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักที่เป็นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 22 รายth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า มิติในชุมชน นาไปสู่การเสริมสร้างชุมชนให้เกิดศักยภาพที่แท้จริง โดยอาศัยกระบวนทัศน์ชุมชนเพื่อแนวทางการขับเคลื่อนทิศทางใหม่ให้เป็นรูปแบบการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและโดยชุมชน การแสวงหาจุดสมดุลของความเจริญที่รุกเข้ามาสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนความรักและหวงแหนในภูมิลาเนาของตน ประชาชนที่เป็น นักท่องเที่ยวและกลุ่มต่าง ๆ ได้สัมผัสทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กลายเป็นกิจกรรม สร้างสรรค์ ทั้งนี้เมื่อนำรูปแบบมาผสมผสานแล้วจึงนาไปสู่ตัวแบบของชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยมี จุดเน้นให้นักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากกว่าการเป็นเพียงนักท่องเที่ยวทั่วไปth
dc.description.abstractข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่อาศัย การขับเคลื่อนจากบุคลากรในชุมชน การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ งบประมาณ การจัดทำฐานข้อมูลชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครรูปแบบของเว็บไซต์ และ ภาครัฐควรให้การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเกาะ ศาลเจ้า เพื่อให้เกิดการสืบสานเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนไม่ให้สูญหายไปนาไปสู่การ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนth
dc.format.extent206 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์th
dc.subjectชุมชนเกาะศาลเจ้าth
dc.subject.otherการท่องเที่ยว -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.titleการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeDevelopment of creative tourism : A case study on Koh San Chao community in Bang Ramat, Taling Chan, Bangkokth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record