Recent Submissions

 • Thumbnail

  หน่วยที่ 9 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

  ปราโมทย์ ลือนาม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2018)
 • Thumbnail

  หน่วยที่ 8 การตลาดในธุรกิจดิจิทัล 

  ปราโมทย์ ลือนาม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2018)
 • Thumbnail

  หน่วยที่ 8 หลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

  ปราโมทย์ ลือนาม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2018)
 • Thumbnail

  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  หนังสือเล่มนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา "คส 7307 : ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (CI 7307 : User Interface and Interaction Design)" ของสาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกรวบรวมมาให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยจะไม่ลงลึกถึงแง่มุมด้านธุรกิจหรือเทคนิคการตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)