Show simple item record

dc.contributor.advisorพรพรรณ ประจักษ์เนตรth
dc.contributor.authorกฤตพล สุธีภัทรกุลth
dc.date.accessioned2021-03-12T05:03:43Z
dc.date.available2021-03-12T05:03:43Z
dc.date.issued2020th
dc.identifier.otherb210815th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5148th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstract  การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 2) ศึกษาคุณลักษณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 3) ศึกษาทัศนคติของผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ตัวบทผ่านตัวละครชายรักชายจำนวน 20 ตัวละคร จากซีรีส์วาย 10 เรื่องที่ออกอากาศระหว่างปี 2558 – 2562 และทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ชมทางสังคมที่เป็นกลุ่มชายรักชายจำนวน 15 คน ผลการศึกษา พบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มชายรักชายในละครหลังข่าวและภาพยนตร์ในยุคก่อนที่มีความเป็นหญิงสูง ไม่สมหวังในความรัก แสดงออกเกินจริง และบ้าผู้ชาย แต่ตัวละครในซีรีส์วายถูกประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ที่ถูกจำกัดอยู่ในช่วงวัยเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวัยเริ่มทำงาน มีฐานะปานกลางจนถึงดี หน้าตาและรูปร่างดี อาศัยอยู่ในเมือง โดยมีคุณลักษณะร่วมกัน 4 ประการ คือ 1) การให้คุณค่าความเป็นชาย ด้วยการให้ตัวละครมีความเป็นชายสูงทั้งรูปร่างหน้าตา ลักษณะนิสัย 2) การนำความสัมพันธ์ชายหญิงมาครอบทับไว้ ด้วยการกำหนดบทบาททางเพศ ส่งผลให้ตัวละครถูกแบ่งออกเป็นพระเอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ และ นายเอก เป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ”นางเอก” แต่เป็นผู้ชายที่มีความเป็นหญิงสูงกว่าพระเอก เช่น รูปร่างหน้าตาที่ตัวเล็กกว่า ผิวขาวกว่า หรือนิสัยที่มีความเป็นหญิงสูงกว่าพระเอก  3) การสร้างโลกในอุดมคติของการยอมรับกลุ่มชายรักชาย ทำให้ทุกคนสามารถยอมรับการเป็นชายรักชายได้แทบจะในทันที ซึ่งผิดธรรมชาติในโลกแห่งความจริง 4) รักเดียวใจเดียว ทำให้ตัวละครชายรักชายได้ครองคู่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเชิงนโยบายเกี่ยวกับการนำเสนอภาพชายรักชายในสื่อแขนงต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาการผลิตซีรีส์วายให้มีความแปลกใหม่และสร้างความเข้าใจในกลุ่มชายรักชายให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอตัวละครที่มีความหลากหลายมากขึ้น และให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ ตลอดจนไม่กำหนดบทบาททางเพศของตัวละครth
dc.description.abstractThe objectives of this qualitative research “Construction of Gay Characters in Thai Boy Love Series” were; to study the construction of male-homosexual characters in boys love drama, toexamine the characteristics of male-homosexual characters;, and to explore the attitude of homosexual viewers toward male-homosexual characters in boys love drama. The researcher has analyzed 20 male-homosexual characters from 10 boys love dramas, which were broadcasted during 2015-2019, and conducted in-depth interviews with 15 key informants who consider themselve to be men who have sex with men. The results showed that male-homosexual characters in boys love drama displayed different traits from those in soap operas or movies,which were often associated with feminine nature, unrequited love,overaction, and passionate interest in men. Characters in boys love drama, in contrast, were constructed with certain of age—from high school students to early workers, certain of status—from middle to upper class, good-looking, great body, and residing in urban area. Shared characteristics were described as follows: 1) holding traditionalmasculine values – characters were portrayed with hyper-masculinity inboth physical appearance and manner 2) transposing gender roles of male and female onto two males – characters were divided into two leading positions: hero, the one who takes the initiative, and heroine, the one who passively undergoes his partner’s actions and is illustrated asmore feminine in terms of smaller body, fairer skin, and personalitytraits than the hero 3) creating an ideal world where love between homosexuals are accepted widely and almost immediately 4) devoting to a single man – after male-homosexual characters become partners, theylive happily ever after. These research findings could be used as a guideline for the portrayal policy of male-homosexual characters in various types of media, as well as, for improving the production of boys love drama.Presenting a variety of homosexual characters, focusing mainly oncreating gender identity, and not conforming to gender roles would be key to help create a better understanding of male homosexuals in the society.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-03-12T05:03:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 6021811008.pdf: 11205689 bytes, checksum: c644b835c7b862c5cb0ed7a941371585 (MD5) license.txt: 115 bytes, checksum: 2047cfd32b272b6ffc853575a013e11b (MD5) Previous issue date: 9th
dc.format.extent526 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectซีรีส์วายth
dc.subjectชายรักชายth
dc.subjectการประกอบสร้างตัวละครth
dc.subjectตัวละครชายรักชายth
dc.subjectการประกอบสร้างความจริงทางสังคมth
dc.subject.otherตัวละครและลักษณะนิสัยth
dc.titleการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายth
dc.title.alternativeConstruction of gay characters in Thai boy love seriesth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record