ตัวประมาณค่าด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียว

Citation
ชัชวาลย์ กองน้ำ (2016). ตัวประมาณค่าด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียว. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5289.
View online Resources
Collections