Show simple item record

dc.contributor.advisorวิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์th
dc.contributor.authorภัทรา ธีระกุลth
dc.date.accessioned2021-10-15T06:55:42Z
dc.date.available2021-10-15T06:55:42Z
dc.date.issued2016th
dc.identifier.otherb195714th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5296th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตัถุประสงค์เพื่อ1) ให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยของ ผู้บริหารให้กับ บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรและฝ่ายผลิตสื่อในการออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย 2) ศึกษาการจัดการชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยและการสื่อสาร เชิงสัญญะในการสร้างสรรค์สาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยและ 3) ให้ทราบถึงพลวัตของการจัดการองค์ความรู้ชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหารกับชุดความรู้ใน เชิงวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์สื่อใหม่(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยของฝ่ายสื่อสารองค์กรดำเนินการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาผ่านการวิจัยเอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรของธนาคารกสิกรไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยนำไป วิเคราะห์การแทนความหมายผ่านแนวคิด สัญวิทยาในการออกแบบสาร (ภาพ) ได้แก่ สีเส้น ตัวอักษร รูปร่างรูปทรง และการจัดองค์ประกอบภาพ ที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์และเว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหารมีการถ่ายทอดไปสู่กระบวนการ ผลิตสื่อใหม่(เว็บไซต์)ของธนาคารกสิกรไทย โดยถูกแปลงเนื้อหาเป็น “ตัวสาร (Message)” ให้อยู่ ในรูปแบบของตัวสารที่เป็นข้อกำหนดในการออกแบบสื่อได้แก่การใช้สีรูปแบบตัวอักษร และ การวางตำแหน่งภาพตราสัญลักษณ์บนสื่อและตัวสารเชิงนโยบาย ที่เชื่อมโยงชุดความเชื่อฮวงจุ้ย ของผู้บริหารกับอัตลักษณ์องค์กร สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรชื่อว่า K-Culture ใช้เป็นเครื่องมือ สื่อสารของผู้บริหารในการถ่ายทอดตัวสารที่เป็นข้อกำหนดการออกแบบ ให้กับบุคลากรด้าน สื่อสารองค์กรเพื่อออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์)ของธนาคารกสิกรไทย นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่า ศาสตร์ฮวงจุ้ยมีการสื่อสารเชิงสัญญะในกระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ในตราสัญลักษณ์และสื่อเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย โดยมีการแสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน 3 ธาตุที่ส่งเสริมกัน สอดคล้องกับ หลักการเบญจธาตุและหลักทฤษฎีภูมิพยากรณ์ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย คือ พลังธาตุไม้ พลังธาตุทองและพลังธาตุน้ำ ซึ่งจากผลการศึกษาทำให้พบว่า ธนาคารกสิกรไทยมี การส่งต่อองค์ความเชื่อฮวงจุ้ยไปสู่ผู้ปฏิบัติฝ่ายงานออกแบบสื่อ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสาร ภายในองค์กรแบบไม่เป็นทางการ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้(Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นการ เชื่อมโยงชุดความรู้ระหว่างความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้ของผบู้ริหารเขา้กบั ชุดองค์ความรู้เฉพาะทางการ ออกแบบนิเทศศิลป์ และแนวคิดสัญวิทยา เกิดเป็นชุดองค์ความรู้เฉพาะที่จำเป็นในกระบวนการ ออกแบบสื่อเว็บไซต์โดยมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ตัวสาร (ภาพ) ที่ถูกสร้างเพื่อ สื่อสารนัยสำคัญถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกสิกรไทยth
dc.description.provenanceSubmitted by Budsakorn Kaewpitakkan (toomool@gmail.com) on 2021-10-15T06:55:42Z No. of bitstreams: 1 b195714.pdf: 2672244 bytes, checksum: 4b0d94228cb14d10432a38c4cdf2018f (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-10-15T06:55:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b195714.pdf: 2672244 bytes, checksum: 4b0d94228cb14d10432a38c4cdf2018f (MD5) Previous issue date: 2016th
dc.format.extent141 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherพยากรณ์th
dc.subject.otherฮวงจุ้ยth
dc.subject.otherเว็บไซต์th
dc.subject.otherเว็บไซต์ -- การออกแบบth
dc.titleศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยth
dc.title.alternativeFeng shui and knowledge management for communication on Kasikorn Bank Websiteth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.65


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record