ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์

Citation
สุจรรยา น้ำทองคำ (2015). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5421.
View online Resources
Collections