ความสามารถทางการจัดการของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย

Citation
สวรรยา ธีราวิทยางกูร (2003). ความสามารถทางการจัดการของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/707.
View online Resources
Collections